Menetlus : 2016/2536(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000003/2016

Esitatud tekstid :

O-000003/2016 (B8-0107/2016)

Arutelud :

PV 02/02/2016 - 12
CRE 02/02/2016 - 12

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 7kWORD 25k
13. jaanuar 2016
O-000003/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000003/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Matthias Groote, fraktsiooni S&D nimel
Gerben-Jan Gerbrandy, fraktsiooni ALDE nimel
Bas Eickhout, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Merja Kyllönen, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Piernicola Pedicini, fraktsiooni EFDD nimel

 Teema: Komisjoni meetmed kohtuasjas T-521/14 Rootsi vs. komisjon tehtud otsuse täitmiseks
 Vastus täiskogul 

16. detsembril 2015 tunnistas Üldkohus, et Euroopa Komisjon on rikkunud ELi õigust, kuna ta ei võtnud vastu meetmeid, mis käsitlevad teaduslike kriteeriumide kindlaksmääramist endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks, vastavalt määrusele EL (nr) 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (kohtuasi T-521/14 Rootsi vs. komisjon). Komisjon oli kohustatud need meetmed vastu võtma 2013. aasta detsembriks.

2013. aasta juulis otsustas komisjon koostada mõjuhinnangu asjaomaste kriteeriumide eri variantide ning sealhulgas valdkondlike õigusaktide regulatiivsete muudatuste mitmesuguste variantide sotsiaal-majanduslike kulude ja tulude kohta.

Kohus leidis, et teaduslikud kriteeriumid endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks peaksid põhinema üksnes sisesekretsioonisüsteemi käsitleval teadusel, sõltumata kõigist muudest kaalutlustest, eriti majanduslikest.

Lisaks märkis kohus, et seadusandja sätestatud tasakaalu siseturu toimimise parandamise ning inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitsmise vahel ei tohi komisjon talle delegeeritud volituste kaudu kahtluse alla seada.

Samuti leidis kohus, et õigus ei nõudnud asjaomase mõjuhinnangu koostamist, ning isegi juhul, kui komisjon oleks pidanud mõjuhinnangu koostama, ei vabastada see teda sellekohaste sätete puudumise korral mingil juhul kohustusest pidada kinni asjaomaste delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks määratud tähtajast.

Kas komisjon kavatseb nüüd viivitamatult võtta meetmeid õigusrikkumise heastamiseks vastavalt aluslepingu artiklile 266?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika