Parlamentin kysymys - O-000003/2016Parlamentin kysymys
O-000003/2016

Komission toimet asiassa T-521/14, Ruotsi v. komissio, annetun tuomion noudattamiseksi

Suullisesti vastattava kysymys O-000003/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Matthias Groote, S&D-ryhmän puolesta
Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE-ryhmän puolesta
Bas Eickhout, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Merja Kyllönen, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Piernicola Pedicini, EFDD-ryhmän puolesta

Menettely : 2016/2536(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000003/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000003/2016 (B8-0107/2016)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Unionin yleinen tuomioistuin totesi 16. joulukuuta 2015, että Euroopan komissio oli rikkonut EU:n lainsäädäntöä, kun se ei ollut toteuttanut toimenpiteitä vahvistaakseen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseen tarvittavat tieteelliset arviointiperusteet biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti (asia T-521/14 Ruotsi v. komissio). Komissio oli velvollinen hyväksymään tällaisia toimenpiteitä joulukuuhun 2013 mennessä.

Heinäkuussa 2013 komissio päätti laatia vaikutustenarvioinnin tällaisia arviointiperiaatteita koskevien eri vaihtoehtojen, mukaan luettuna alakohtaiseen lainsäädäntöön tehtäviä sääntelyn muutoksia koskevat useat vaihtoehdot, sosioekonomisista kustannuksista ja hyödyistä.

Tuomioistuin totesi, että hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämisessä käytettävien tieteellisten arviointiperusteiden olisi perustuttava ainoastaan hormonijärjestelmää koskeviin tieteellisiin tietoihin ja oltava riippumattomia kaikista muista näkökohdista, erityisesti taloudellisista.

Tuomioistuin katsoi myös, että lainsäätäjä säätää tasapainon sisämarkkinoiden kehittämisen ja ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelun välillä, ja että komissio ei voi kyseenalaistaa tätä painotusta sille siirrettyä toimivaltaa käyttämällä.

Lopuksi tuomioistuin totesi, että laki ei edellyttänyt vaikutustenarvioinnin laatimista ja että siinäkin tapauksessa, että komission pitäisi laatia tällainen vaikutustenarviointi, tämä ei millään tavoin vapauttaisi sitä velvollisuudesta noudattaa näille delegoiduille säädöksille asetettua määräaikaa, jos mitään säännöksiä tällaisesta ei ollut annettu.

Aikooko komissio nyt kiireellisesti toteuttaa toimenpiteitä korjatakseen tämän lainsäädännön rikkomisen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 266 artiklan mukaisesti?