Parlamento klausimas - O-000003/2016Parlamento klausimas
O-000003/2016

Komisijos veiksmai, siekiant vykdyti Sprendimą Švedija prieš Komisiją (T-521/14)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000003/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Matthias Groote, S&D frakcijos vardu
Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE frakcijos vardu
Bas Eickhout, Verts/ALE frakcijos vardu
Merja Kyllönen, GUE/NGL frakcijos vardu
Piernicola Pedicini, EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2016/2536(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000003/2016
Pateikti tekstai :
O-000003/2016 (B8-0107/2016)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2015 m. gruodžio 16 d. Bendrasis Teismas paskelbė, kad Europos Komisija pažeidė ES teisę, nes nepriėmė priemonių moksliniams endokrininę sistemą ardančių savybių nustatymo kriterijams detaliai apibrėžti vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (Sprendimas Švedija prieš Komisiją (T-521/14)). Šias priemones Komisija buvo įpareigota priimti iki 2013 m. gruodžio mėn.

2013 m. liepos mėn. Komisija nusprendė atlikti įvairių tokių kriterijų variantų, įskaitant keletą variantų, apimančių reglamentavimo pakeitimus, susijusius su sektoriaus teisės aktais, poveikio socialinėms ir ekonominėms sąnaudoms ir naudai vertinimą.

Teismas nusprendė, kad moksliniai endokrininę sistemą ardančių savybių nustatymo kriterijai turėtų būti pagrįsti tik su endokrinine sistema susijusio mokslo išvadomis, neatsižvelgiant į jokius kitus, ypač ekonominius, sumetimus.

Teismas taip pat pažymėjo, kad pusiausvyrą tarp vidaus rinkos gerinimo ir žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos nustato teisėkūros institucija ir kad Komisija negali užginčyti šios pusiausvyros naudodamasi jai suteiktais įgaliojimais.

Pagaliau Teismas nustatė, kad įstatymas nereikalauja atlikti tokio poveikio vertinimo, tad net jei Komisija ir būtų turėjusi jį atlikti, tai nebūtų pretekstas jai nesilaikyti termino, nustatyto šiems deleguotiesiems aktams priimti, kadangi nesama su tuo susijusių nuostatų.

Ar Komisija ketina imtis skubių veiksmų, kad atitaisytų teisės pažeidimą pagal Sutarčių 266 straipsnį?