Parlamenta jautājums - O-000003/2016Parlamenta jautājums
O-000003/2016

Komisijas rīcība, lai izpildītu lietā T-521/14 Zviedrija pret Komisiju pieņemto spriedumu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000003/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Matthias Groote, S&D grupas vārdā
Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE grupas vārdā
Bas Eickhout, Verts/ALE grupas vārdā
Merja Kyllönen, GUE/NGL grupas vārdā
Piernicola Pedicini, EFDD grupas vārdā

Procedūra : 2016/2536(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000003/2016
Iesniegtie teksti :
O-000003/2016 (B8-0107/2016)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Vispārējā tiesa 2015. gada 16. decembrī pasludināja, ka Eiropas Komisija ir pārkāpusi ES tiesības, jo nenoteica pasākumus par zinātnisko kritēriju specificēšanu nolūkā konstatēt endokrīno traucējumu pazīmes, ievērojot Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (lieta T-521/14 Zviedrija pret Komisiju). Komisijai šādi pasākumi bija jānosaka līdz 2013. gada decembrim.

Komisija 2013. gada jūlijā nolēma veikt ietekmes novērtējumu attiecībā uz sociāli ekonomiskajām izmaksām un ieguvumiem, kādus radītu šādu kritēriju dažādie risinājumi, tostarp vairāki tādi, kas paredz nozari reglamentējošā regulējuma izmaiņas.

Tiesa secināja, ka endokrīno traucējumu pazīmju kritēriju noteikšana būtu jābalsta tikai uz endokrīnās sistēmas zinātniskiem pētījumiem neatkarīgi no jebkādiem pārējiem faktoriem, piemēram, ekonomiskajiem.

Tiesa papildus tam uzskatīja, ka likumdevējs ir paredzējis iekšējā tirgus uzlabošanas un cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līdzsvaru un ka Komisija tai noteikto pilnvaru ietvaros nav tiesīga šo līdzsvara prasību apšaubīt.

Visbeidzot Tiesa konstatēja, ka saskaņā ar likumu šāda ietekmes analīze jāveic nav un pat ja Komisijai attiecīgā regulējuma trūkuma dēļ nāktos tādu veikt, tas nekādā ziņā to neatbrīvotu no pienākuma ievērot deleģēto aktu pieņemšanai paredzētos termiņus.

Vai Komisija tagad rīkosies steidzami, lai novērstu likumpārkāpumus, kā tas ir noteikts LESD 266. pantā?