Procedura : 2016/2536(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000003/2016

Teksty złożone :

O-000003/2016 (B8-0107/2016)

Debaty :

PV 02/02/2016 - 12
CRE 02/02/2016 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 192kWORD 27k
13 stycznia 2016
O-000003/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000003/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Matthias Groote, w imieniu grupy S&D
Gerben-Jan Gerbrandy, w imieniu grupy ALDE
Bas Eickhout, w imieniu grupy Verts/ALE
Merja Kyllönen, w imieniu grupy GUE/NGL
Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD

 Przedmiot: Działania Komisji mające na celu zachowanie zgodności z orzeczeniem w sprawie T-521/14 Szwecja przeciwko Komisji
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W dniu 16 grudnia 2015 r. Trybunał orzekł, że Komisja Europejska naruszyła prawo UE, ponieważ nie przyjęła środków dotyczących specyfikacji kryteriów naukowych określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (sprawa T-521/14 Szwecja przeciwko Komisji). Komisja miała obowiązek przyjąć takie środki do grudnia 2013 r.

W lipcu 2013 r. Komisja postanowiła przeprowadzić ocenę skutków dotyczącą kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych różnych opcji jeśli chodzi o takie kryteria, w tym opcji zmian regulacyjnych w prawodawstwie sektorowym.

Trybunał uznał, że kryteria naukowe określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego powinny opierać się na danych naukowych dotyczących tylko układu hormonalnego, niezależnie od wszelkich innych względów, w szczególności natury ekonomicznej.

Trybunał utrzymuje również, że ustawodawca określił równowagę między poprawą funkcjonowania wewnętrznego rynku a ochroną zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt i środowiska oraz że Komisja nie może podważać tej równowagi wykorzystując powierzone jej uprawnienia.

Wreszcie Trybunał orzekł, że prawo nie wymaga przeprowadzenia takiej oceny skutków, a nawet jeśli Komisja maiłaby przeprowadzić taką ocenę, w żaden sposób nie zwalniałaby jej ona, z powodu braku przepisów tak stanowiących, z dotrzymania terminu przyjęcia aktów delegowanych.

Czy Komisja podejmie pilne działania naprawcze w związku z tym naruszeniem przepisów zgodnie z art. 266 traktatów?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności