Postup : 2016/2536(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000003/2016

Predkladané texty :

O-000003/2016 (B8-0107/2016)

Rozpravy :

PV 02/02/2016 - 12
CRE 02/02/2016 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 108kWORD 27k
13. januára 2016
O-000003/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000003/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Matthias Groote, v mene skupiny S&D
Gerben-Jan Gerbrandy, v mene skupiny ALDE
Bas Eickhout, v mene skupiny Verts/ALE
Merja Kyllönen, v mene skupiny GUE/NGL
Piernicola Pedicini, v mene skupiny EFDD

 Vec: Kroky Komisie na vykonanie rozsudku vo veci T-521/14 Švédsko/Komisia
 Odpoveď v pléne 

Všeobecný súd 16. decembra 2015 rozhodol, že Európska komisia porušila právne predpisy EÚ tým, že neprijala opatrenia týkajúce sa vymedzenia vedeckých kritérií na určenie vlastností narúšajúcich endokrinný systém podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (vec T-521/14 Švédsko/Komisia). Komisia mala povinnosť prijať takéto opatrenia do decembra 2013.

V júli 2013 Komisia rozhodla, že vykoná posúdenie vplyvu rôznych možností takýchto kritérií z hľadiska sociálno-ekonomických nákladov a prínosov, pričom medzi možnosti zaradila aj zmeny právnych predpisov v tomto sektore.

Súd dospel k záveru, že vedecké kritériá na určenie vlastností narúšajúcich endokrinný systém by mali vychádzať len z vedeckých poznatkov týkajúcich sa endokrinného systému a mali by byť nezávislé od akýchkoľvek iných faktorov, predovšetkým hospodárskych.

Súd ďalej uviedol, že zákonodarca vytvoril rovnováhu medzi zlepšením vnútorného trhu a ochranou zdravia ľudí, zdravia zvierat a životného prostredia a že Komisia nesmie túto rovnováhu narúšať svojimi delegovanými právomocami.

Súd tiež konštatoval, že posúdenie vplyvu, ktoré uskutočnila Komisia, nebolo z právneho hľadiska nutné a že aj keby Komisia bola povinná uskutočniť posúdenie vplyvu, žiadnym spôsobom by ju to – pri absencii ustanovení s týmto účinkom – nezbavovalo povinnosti dodržať lehotu na prijatie potrebných delegovaných aktov.

Prijme teraz Komisia urýchlené kroky na nápravu tohto porušenia právnych predpisov v súlade s článkom 266 zmlúv?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia