Procedure : 2016/2632(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000004/2016

Indgivne tekster :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Forhandlinger :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 196kWORD 27k
14. januar 2016
O-000004/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000004/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer, Jakob von Weizsäcker

 Om: Selvkørende biler
 Besvarelse på plenarmøde 

Bilindustrien befinder sig i øjeblikket i en rivende udvikling. Efter at man igennem de seneste ti år gradvis har indført avancerede assistentsystemer for bilens fører, er man nu ved at være klar til det næste skridt – delvis selvkørende biler. I 2016 vil de første bilmodeller med delvis autonome elementer, hvor bilen f.eks. selv er i stand til at parkere, undgå sammenstød og køre i kø, komme på markedet. Bilfabrikanterne og systemingeniører arbejder nu på at udvikle den første generation af fuldt selvkørende biler, som generelt forventes at blive indført fra 2030. I lyset af denne hurtige udvikling må EU's transportsektor hurtigst muligt tilpasse sig til nye forhold. For at sikre, at EU holder sig på omgangshøjde med markedsudviklingen og bevarer sin konkurrenceevne i forhold til andre regioner i verden, vil Kommissionen skulle reagere hurtigt på de juridiske, proceduremæssige samt sikkerheds- og infrastrukturrelaterede udfordringer, der er forbundet med selvkørende biler. Kommissionen bedes besvare følgende grundlæggende spørgsmål:

– Har den undersøgt, hvordan den gældende lovgivning omkring ansvarsforhold vil skulle ændres, efterhånden som teknologien gradvis overtager ansvaret for helt fundamentale funktioner såsom styringen af køretøjet? Hvordan vil mere konkret Wienerkonventionen om vejtrafik fra 1968 skulle ændres?

– I betragtning af, at køretøjernes mulighed for at kommunikere med hinanden og med infrastrukturen er en afgørende forudsætning for, at trafikken kan flyde uhindret, hvordan vil Kommissionen da adressere spørgsmål såsom databeskyttelse og cybersikkerhed?

– I lyset af selvkørende bilers specifikke infrastrukturbehov, har Kommissionen da overvejet, i hvor høj grad sådanne køretøjer kan integreres i den nuværende transportinfrastruktur i medlemsstater, og hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at foretage nye strategiske investeringer?

– Eftersom selvkørende biler vil kræve særskilte prøvnings- og inspektionsprocedurer, har Kommissionen da planer om at tilpasse den eksisterende lovgivning for typegodkendelse såsom regulativerne fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE)?

– Da denne sag som beskrevet ovenfor rejser en lang række grundlæggende spørgsmål, er Kommissionen da allerede begyndt at udarbejde en strategi for selvkørende biler i EU? Er den enig i, at der i lyset af spørgsmålets voksende betydning snarest muligt skal offentliggøres en grønbog om selvkørende biler?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik