Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000004/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000004/2016

Αυτόνομη οδήγηση

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000004/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer, Jakob von Weizsäcker

Διαδικασία : 2016/2632(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000004/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000004/2016 (B8-0358/2016)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκεται σήμερα σε στάδιο ταχείας ανάπτυξης. Ενώ ορισμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού έχουν σταδιακά εφαρμοστεί και βελτιστοποιηθεί κατά τα τελευταία δέκα έτη, το επόμενο βήμα – η εν μέρει αυτόνομη οδήγηση – είναι περίπου έτοιμο να τεθεί σε ισχύ. Το 2016 τα πρώτα μοντέλα αυτοκινήτων που είναι εξοπλισμένα με συστήματα εν μέρει αυτόνομης οδήγησης όπως πλήρη δυνατότητα αυτοδύναμου παρκαρίσματος, συστήματα αποφυγής συγκρούσεων καθώς και βοηθήματα αποφυγής της κυκλοφοριακής συμφόρησης θα εισαχθούν στην αγορά. Η πρώτη γενεά των πλήρως αυτόνομων οχημάτων ευρίσκεται επί του παρόντος υπό ανάπτυξη από τους κατασκευαστές οχημάτων και τους μηχανικούς συστημάτων με γενικότερο στόχο της εισαγωγής τους στην αγορά το 2030. Ενόψει αυτών των ταχέων εξελίξεων, ο τομέας μεταφορών της ΕΕ πρέπει επειγόντως να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Προκειμένου να συμβαδίσει με τις τάσεις της αγοράς και να παραμείνει ανταγωνιστικός έναντι άλλων περιφερειών στον κόσμο, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντιδρά γρήγορα σε νομικές, διαδικαστικές προκλήσεις καθώς και προκλήσεις που συνδέονται με την ασφάλεια και την υποδομή και σχετίζονται με την αυτόνομη οδήγηση. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τα ακόλουθα βασικά ερωτήματα:

– Δεδομένου ότι η τεχνολογία θα αναλαμβάνει όλο και περισσότερο θεμελιώδεις ευθύνες όπως η οδήγηση του οχήματος, έχει η Επιτροπή εξετάσει με ποιο τρόπο ο υφιστάμενος νόμος περί ευθύνης θα πρέπει να προσαρμοστεί; Ειδικότερα, με ποιο τρόπο πρέπει να τροποποιηθεί η Σύμβαση της Βιέννης για την οδική κυκλοφορία του 1968;

– Δεδομένου ότι η συνδεσιμότητα μεταξύ των αυτόνομων οχημάτων και μεταξύ των οχημάτων και των υποδομών θα είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί μία απρόσκοπτη ροή της κυκλοφορίας, πως σκοπεύει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει θέματα προστασίας των δεδομένων και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο;

– Ενόψει των ειδικών αναγκών σε υποδομές των οχημάτων αυτόνομης οδήγησης, έχει εξετάσει η Επιτροπή το βαθμό στον οποίο η αυτόνομη οδήγηση θα μπορούσε να ενσωματωθεί στις σημερινές υποδομές μεταφορών των κρατών μελών και έχει επίσης εξετάσει ποιες πρόσθετες στρατηγικές επενδύσεις θα είναι οι κατάλληλες για τον σκοπό αυτό;

– Δεδομένου ότι τα οχήματα αυτόνομης οδήγησης απαιτούν διαφορετικές δοκιμές και διαδικασίες ελέγχου, προτίθεται η Επιτροπή να προσαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία για την έγκριση τύπου οχημάτων, όπως οι κανονισμοί της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE);

– Δεδομένων των πολυάριθμων θεμελιωδών ζητημάτων που θίγονται ανωτέρω, έχει ήδη αρχίσει η Επιτροπή να εκπονεί μία στρατηγική για την αυτόνομη οδήγηση στην ΕΕ; Θα συμφωνούσε η Επιτροπή ότι, υπό το φως της αυξανόμενης σημασίας της αυτόνομης οδήγησης, είναι απαραίτητη η έγκαιρη δημοσίευση μιας Πράσινης Βίβλου;