Menetlus : 2016/2632(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000004/2016

Esitatud tekstid :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Arutelud :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 191kWORD 26k
14. jaanuar 2016
O-000004/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000004/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer, Jakob von Weizsäcker

 Teema: Isesõitvad autod
 Vastus täiskogul 

Autotööstuses toimub praegu kiire areng. Kui kõrgetasemelisi juhiabisüsteeme on järk-järgult kasutusele võetud ja optimeeritud viimased 10 aastat, siis järgmine samm – isesõitvad autod – on käivitamisel. 2016. aastal jõuavad turule esimesed automudelid, mis on varustatud osaliselt autonoomsete juhtimisomadustega, nagu täielik iseparkimine, kokkupõrke vältimise süsteemid ja ummikuabi. Praegu arendavad autotoojad ja süsteemiinsenerid välja täielikult isesõitvate sõidukite esimest põlvkonda, eesmärgiga võtta see kasutusele alates 2030. aastast. Neid kiireid arenguid silmas pidades tuleb ELi transpordisektoril kiiresti uue reaalsusega kohanduda. Selleks et pidada sammu turusuundumustega ja säilitada konkurentsivõime maailma muude piirkondade suhtes, tuleb komisjonil kiiresti reageerida isesõitvate autodega seotud õiguslikele, menetluslikele ning turvalisus- ja taristualastele väljakutsetele. Komisjon peab käsitlema järgmisi põhiküsimusi:

– Kuna tehnoloogia võtab üha rohkem üle peamisi kohustusi, nagu sõiduki juhtimine, siis kas komisjon on uurinud, kuidas tuleks kohandada kehtivat vastutust käsitlevat õigust? Konkreetsemalt – kuidas tuleb muuta maanteeliiklust käsitlevat 1968. aasta Viini konventsiooni?

– Kuna takistamatu liiklusvoo tagamiseks on ülioluline isesõitvate sõidukite ning sõiduki ja taristu vaheline ühenduvus, siis kuidas kavatseb komisjon käsitleda andmekaitse ja küberturvalisuse küsimusi?

– Kas komisjon on isesõitvate sõidukite spetsiifilisi taristuvajadusi silmas pidades kaalunud, millises ulatuses oleks võimalik isesõitvad autod integreerida liikmesriikide praegusesse transporditaristusse, ning kaalunud, kuhu oleks asjakohane teha täiendavaid strateegilisi investeeringuid?

– Kuna isesõitvate sõidukite jaoks on vaja erinevaid katse- ja kontrollimenetlusi, siis kas komisjon kavatseb kohandada sõidukite tüübikinnituse alaseid kehtivaid õigusakte, näiteks ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) eeskirju?

– Kas eespool tõstatatud arvukaid põhimõttelisi küsimusi arvesse võttes on komisjon juba alustanud strateegia koostamist isesõitvate autode jaoks ELis? Kas komisjon nõustub seisukohaga, et isesõitvate autode suurenevat tähtsust arvesse võttes on oluline avaldada varakult roheline raamat?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika