Menettely : 2016/2632(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000004/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Keskustelut :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 190kWORD 26k
14. tammikuuta 2016
O-000004/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000004/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer, Jakob von Weizsäcker

 Aihe: Itseohjautuva ajaminen
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Itseohjautuvien autojen kehitys on nopeaa. Autoissa on viimeisten kymmenen vuoden aikana otettu asteittain käyttöön ajamista helpottavia järjestelmiä, joita on optimoitu. Seuraava kehitysvaihe - osittain itseohjautuva auto – on alkamassa. Ensimmäiset automallit, joissa on osittain itseohjaavia ominaisuuksia, kuten täysin itseohjautuva pysäköinti, yhteentörmäysvaarasta varoittava järjestelmä ja liikenneruuhkien välttämiseen tarkoitettu toiminto, tuodaan markkinoille vuonna 2016. Autoteollisuus ja insinöörit kehittelevät parhaillaan täysin itseohjautuvia autoja, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2030. EU:n liikennepolitiikan on tämän nopean kehityksen vuoksi mukauduttava uuteen todellisuuteen. Komission on pikaisesti vastattava itseohjautuvaa ajamista koskeviin oikeudellisiin sekä menettelyyn, turvallisuuteen ja infrastruktuuriin liittyviin haasteisiin, jotta pysytään markkinasuuntausten tasalla ja kilpailukykyisinä muiden maailmanosien kanssa. Komission on vastattava seuraaviin kysymyksiin:

– Perustoiminnoista, kuten auton ohjaamisesta tulee itseohjautuvaa. Onko komissio tutkinut, miten vastuuta koskevaa nykyistä lainsäädäntöä on tarkistettava? Miten 1968 tehtyä Wienin tieliikennesopimusta on muutettava?

– Itseohjaavien ajoneuvojen välinen ja ajoneuvojen ja infrastruktuurin välinen yhteentoimivuus tulee olemaan ratkaisevan tärkeää esteettömien liikennevirtojen varmistamiseksi. Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa tietosuojan ja verkkoturvallisuuden takaamiseksi?

– Itseohjaaville ajoneuvoille tarvitaan erityisinfrastruktuuria. Onko komissio pohtinut, missä määrin itseohjautuva ajaminen voitaisiin integroida jäsenvaltioiden nykyiseen liikenneinfrastruktuuriin ja mihin olisi tehtävä strategisia lisäinvestointeja?

– Itseohjaavat autot edellyttävät uudenlaisia testaus- ja tarkastusmenettelyjä. Aikooko komissio tarkistaa ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevaa nykyistä lainsäädäntöä, kuten YK:n Euroopan talouskomission säännöksiä?

– Onko komissio lukuiset yllä esitetyt kysymykset huomioon ottaen jo alkanut laatia itseohjautuvaa ajamista EU:ssa koskevaa strategiaa? Onko komissio yhtä mieltä siitä, että on tärkeää julkaista varhaisessa vaiheessa vihreä kirja, koska itseohjautuvan ajamisen merkitys kasvaa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö