Postup : 2016/2632(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000004/2016

Predkladané texty :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Rozpravy :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 200kWORD 29k
14. januára 2016
O-000004/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000004/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer, Jakob von Weizsäcker

 Vec: Autonómna jazda
 Odpoveď v pléne 

Automobilový priemysel sa v súčasnosti rýchlo vyvíja. Zatiaľ čo systémy pokročilej podpory riadenia sa posledných desať rokov postupne zavádzajú a zlepšujú, nasledujúci krok – čiastočne autonómna jazda – práve štartuje. V roku 2016 sa na trh dostanú prvé modely automobilov so vlastnosťami umožňujúcimi čiastočne autonómnu jazdu, ako napríklad schopnosťou samostatného parkovania, systémami predchádzajúcimi zrážkam a systémami na podporu v dopravnej zápche. Výrobcovia automobilov a systémoví inžinieri v súčasnosti vyvíjajú prvú generáciu úplne autonómnych vozidiel s cieľom uviesť ich na trh od roku 2030. So zreteľom na tento rýchly vývoj sa sektor dopravy v EÚ musí urýchlene prispôsobiť novým skutočnostiam. Aby sa udržal krok s trhovými trendmi a zachovala konkurencieschopnosť voči iným regiónom na celom svete, Komisia bude musieť urýchlene reagovať na výzvy v oblasti práva, procesov, bezpečnosti a infraštruktúry, ktoré sú spojené s autonómnou jazdou. Komisia musí riešiť tieto základné otázky:

– Keďže zodpovednosť za základné úkony ako vedenie motorového vozidla sa bude v čoraz väčšej miere presúvať na technológie, skúmala Komisia, ako by sa malo upraviť platné právo v oblasti zodpovednosti? Konkrétnejšie, ako treba doplniť Viedenský dohovor o cestnej premávke z roku 1968?

– Keďže na zabezpečenie nerušenej plynulej dopravy bude nevyhnutná prepojenosť medzi autonómnymi vozidlami navzájom a medzi vozidlami a infraštruktúrou, ako hodlá Komisia riešiť otázky ochrany údajov a kybernetickej bezpečnosti?

– So zreteľom na osobitné infraštruktúrne potreby autonómne jazdiacich vozidiel, uvažovala Komisia o miere zapojenia autonómnej jazdy do súčasnej dopravnej infraštruktúry členských štátov a posudzovala oblasti, v ktorých budú potrebné dodatočné strategické investície?

– Keďže autonómne jazdiace vozidlá si vyžadujú odlišné postupy testovania a prehliadok, hodlá Komisia upraviť existujúce právne predpisy pre typové schvaľovanie vozidiel, ako napríklad nariadenia Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN)?

– Vzhľadom na množstvo vyššie uvedených otázok, začala už Komisia pracovať na návrhu stratégie pre autonómnu jazdu v EÚ? Súhlasí Komisia s tým, že v súvislosti s rastúcou dôležitosťou autonómnej jazdy je potrebné včas uverejniť zelenú knihu na danú tému?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia