Förfarande : 2016/2632(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000004/2016

Ingivna texter :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Debatter :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 193kWORD 27k
14 januari 2016
O-000004/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000004/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer, Jakob von Weizsäcker

 Angående: självkörande bilar
 Svar i kammaren 

Bilindustrin genomgår för närvarande en snabb utveckling. Medan avancerade förarstödsystem gradvis har införts och optimerats under de senaste tio åren är nästa steg – delvis självkörande bilar – fortfarande i ett inledande skede. Under 2016 kommer de första bilmodellerna utrustade med teknik för automatisk körning, t.ex. teknik för att låta bilen parkera sig själv, kollisionsvarningssystem och trafikstockningsstöd att introduceras på marknaden. Biltillverkarna och systemingenjörer håller på att utveckla den första generationens fullständigt självkörande bilar som enligt planerna ska införas från och med 2030. Med tanke på den snabba utvecklingen måste EU:s transportsektor snabbt anpassas till den nya verkligheten. För att EU ska hålla jämna steg med marknadstendenserna och förbli konkurrenskraftig gentemot andra regioner i världen måste kommissionen reagera snabbt på de utmaningar i fråga om lagstiftning, förfaranden, säkerhet och infrastruktur som hör samman med självkörande bilar. Kommissionen måste försöka lösa följande grundläggande frågor:

– Har kommissionen undersökt hur nuvarande lagstiftning som rör ansvarsfrågor ska anpassas, med tanke på att tekniken i allt större utsträckning kommer att ta över grundläggande ansvar, t.ex. styrningen av fordon? Mer specifikt, hur ska Wienkonventionen om biltrafik från 1968 ändras?

– Hur vill kommissionen lösa frågan om uppgiftsskydd och internetsäkerhet, med tanke på att konnektiviteten mellan självkörande bilar och mellan fordon och infrastruktur kommer att bli avgörande för att garantera ett jämnt trafikflöde?

– Har kommissionen, med tanke på behoven av särskild infrastruktur för självkörande bilar, övervägt i hur stor utsträckning självkörande bilar kan integreras i den nuvarande transportinfrastrukturen i medlemsstaterna och övervägt var ytterligare strategiska investeringar skulle vara lämpliga?

– Hur avser kommissionen anpassa befintlig lagstiftning för typgodkännanden av fordon, såsom Uneces föreskrifter, med tanke på att självkörande bilar kräver annorlunda test- och inspektionsförfaranden?

– Har kommissionen redan börjat utarbeta en strategi för självkörande bilar i EU, med tanke på de många grundläggande frågor som tas upp ovan? Håller kommissionen med om att det är mycket viktigt att en grönbok snart offentliggörs, med tanke på den växande betydelsen av självkörande bilar?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy