Parlamentsfråga - O-000005/2016Parlamentsfråga
O-000005/2016

  Handelsförbindelserna mellan EU och Kina och status som marknadsekonomi

  Fråga för muntligt besvarande O-000005/2016
  till kommissionen
  Artikel 128 i arbetsordningen
  Bernd Lange, för utskottet för internationell handel

  Förfarande : 2016/2514(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000005/2016
  Ingivna texter :
  O-000005/2016 (B8-0102/2016)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Eftersom Kina är en av EU:s viktigaste exportpartner är handelsförbindelserna mellan EU och Kina av största betydelse för Europaparlamentet. När Kina gick med i Världshandelsorganisationen (WTO) 2001 konstaterades det att landet ännu inte hade fullföljt övergången till marknadsekonomi. Av denna anledning åtog sig Kina ett antal skyldigheter under landets övergång till att bli en marknadsekonomi, och enligt avsnitt 15 i protokollet om Kinas anslutning till WTO kan de andra WTO-medlemmarna använda metoderna marknadsexponering netto (NME) på import från Kina ända fram till dess att övergången till marknadsekonomi har genomförts. Ordalydelsen i avsnitt 15 d har diskuterats både politiskt och rättsligt, och särskilt följderna av ett eventuell upphörande av tillämpningen av avsnitt 15 a ii. EU har ställt upp fem tekniska kriterier för hur en marknadsekonomi ska definieras, och för närvarande uppfyller Kina endast ett av dem. Den senaste tiden har EU och Kina tvistat om antidumpningsförfaranden i fråga om flera olika produkter, och av alla antidumpnings- och antisubventionsutredningar som avser exportländerna i EU riktar sig cirka 80 procent mot Kina. Europeiska unionen uppmuntra en gemensam hållning och fastställa en gemensam strategi för alla beslut som fattas angående Kinas status som marknadsekonomi, och kommissionen bör agera i linje med EU:s åtaganden enligt folkrätten och i nära samarbete med rådet och parlamentet.

  1. På vilket sätt planerar kommissionen att ta upp frågan om Kinas status som marknadsekonomi, och vilka alternativ överväger kommissionen för närvarande? Hur avser kommissionen samarbeta med Europaparlamentet och med olika intressenter?

  2. Kan kommissionen bekräfta att den kommer att lägga fram en djupgående och omfattande konsekvensanalys med särskild tonvikt på konsekvenserna av olika politiska alternativ avseende EU:s arbetsplatser inom tillverkningsindustrin, användarna, investeringarna och EU:s konkurrenskraft, däribland för små och medelstora företag?

  3. Hur avser kommissionen att samarbeta med EU:s viktigaste handelspartner för att samordna ett gemensamt tillvägagångssätt inom ramen för WTO?