Парламентарни въпроси
PDF 200kWORD 28k
21 януари 2016 г.
O-000008/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000008/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian-Silviu Buşoi, László Tőkés, Traian Ungureanu, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean, Claudia Tapardel, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Renate Weber, Monica Macovei, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damian Drăghici, Ioan Mircea Paşcu, Sorin Moisă, Emilian Pavel, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu, Emil Radev, Michał Boni, Franc Bogovič, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Vladimir Urutchev, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Tomáš Zdechovský

 Относно: Разумни основания за подозрение за нередности от страна на Oргана за закрила на детето в Норвегия ("Barnevernet")

Oрганът за закрила на детето в Норвегия („Barnevernet“) е предприел действия, които ограничават правото на редица граждани на ЕС на контакт с децата им и дори разделят напълно децата от техните семейства като извънредна мярка, като по този начин им се причинява огромно страдание и е възможно това да се отрази и на последващото им развитие.

Докладвани са случаи, в които органите за закрила на детето са предприели такива мерки въз основа на показания, дадени от учители и деца, без да са потвърдили дали тези декларации са направени в присъствието на психолог или без да са посочили какви процедури са следвани, както и без адвокат или представител на родителите, който да може да гарантира спазването на правилните процедури за разпит на малолетни и непълнолетни лица.

Действията на органите за закрила на детето представляват заплаха за личния живот за много от повече от 150 000-те граждани на ЕС, понастоящем пребиваващи в Норвегия, т.е. около 3,5% от общото население, които са интегрирани членове на общността и упражняват платена професионална дейност, като допринасят активно за норвежкото общество.

С оглед на това:

Може ли Комисията да иска разяснения по отношение на процедурите, следвани от норвежките органи за закрила на детето?

Ще разгледа ли Комисията възможността за разширяване на обхвата на двустранните споразумения с трети страни, за да се защитят правата на семействата, от които най-малко един член е гражданин на ЕС?

Какви действия може да предприеме Комисията, ако установи, че процедурите, които се прилагат, биха могли да създадат психологическо или емоционално страдание на децата или на техните родители?

Език, на който е внесен въпросът: RO
Правна информация - Политика за поверителност