Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 99kWORD 27k
21. januar 2016
O-000008/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000008/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian-Silviu Buşoi, László Tőkés, Traian Ungureanu, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean, Claudia Tapardel, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Renate Weber, Monica Macovei, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damian Drăghici, Ioan Mircea Paşcu, Sorin Moisă, Emilian Pavel, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu, Emil Radev, Michał Boni, Franc Bogovič, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Vladimir Urutchev, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Tomáš Zdechovský

 Om: Rimeligt begrundet mistanke om uregelmæssigheder hos det norske børneværn ("Barnevernet")

Det norske børneværn ("Barnevernet") har truffet foranstaltninger til at begrænse flere EU-borgeres ret til kontakt med deres egne børn og har endog adskilt børn fuldstændig fra deres familier som en nødforanstaltning, hvilket har forårsaget store lidelser for børnene og muligvis påvirket deres videre udvikling.

Der foreligger beretninger om sager, hvor børneforsorgen har truffet sådanne foranstaltninger på grundlag af vidneudsagn fra lærere eller børn, uden at det kan påvises, om disse udsagn er blevet fremsat i nærværelse af en psykolog, eller hvilke procedurer der er blevet fulgt, og uden at en advokat eller repræsentant for forældrene har haft mulighed for at sikre, at man har fulgt de korrekte procedurer for afhøring af mindreårige.

Børneforsorgens tiltag udgør en trussel mod familielivet for mange af de over 150 000 EU-borgere, der i øjeblikket er bosat i Norge (dvs. omtrent 3,5 % af den samlede befolkning), og som er integrerede og erhvervsmæssigt beskæftigede samfundsborgere, der bidrager aktivt til det norske samfund.

På denne baggrund bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

Kan Kommissionen anmode om at få præciseret, hvilke procedurer der er blevet fulgt af den norske børneforsorg?

Vil Kommissionen overveje at udvide anvendelsesområdet for bilaterale aftaler med tredjelande for at beskytte familiers rettigheder, når i hvert fald ét familiemedlem er en EU-borger?

Hvilke initiativer kan Kommissionen iværksætte, hvis den konstaterer, at de procedurer, der er blevet fulgt, må forventes at skabe psykologiske eller følelsesmæssige problemer for børnene eller deres forældre?

Forespørgslens originalsprog: RO
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik