Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 55kWORD 28k
21 Ιανουαρίου 2016
O-000008/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000008/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian-Silviu Buşoi, László Tőkés, Traian Ungureanu, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean, Claudia Tapardel, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Renate Weber, Monica Macovei, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damian Drăghici, Ioan Mircea Paşcu, Sorin Moisă, Emilian Pavel, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu, Emil Radev, Michał Boni, Franc Bogovič, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Vladimir Urutchev, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Tomáš Zdechovský

 Θέμα: Βάσιμες υποψίες για πιθανές παρατυπίες από την πλευρά της νορβηγικής υπηρεσίας προστασίας του παιδιού ("Barneνernet")

Τα μέτρα που έλαβε η νορβηγική υπηρεσία προστασίας του παιδιού («Barneνernet») περιορίζουν το δικαίωμα ορισμένων γονέων που είναι πολίτες της ΕΕ να έρχονται σε επαφή με τα ίδια τα παιδιά τους, ή ακόμη και χωρίζουν πλήρως τα παιδιά από τις οικογένειές τους σε έκτακτες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να τους δημιουργούν άγχος που ενδέχεται να επηρεάσει την κατοπινή τους εξέλιξη.

Υπάρχουν πληροφορίες για περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπηρεσία αυτή έλαβε τα συγκεκριμένα μέτρα μετά από διαπιστώσεις βασισμένες στα λεγόμενα των δασκάλων και των παιδιών, χωρίς να επιβεβαιώσει εάν τα λεγόμενα αυτά ειπώθηκαν παρουσία ψυχολόγου, χωρίς να αποκαλύψει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και χωρίς να υπάρχει δικηγόρος ή εκπρόσωπος των γονέων ώστε να διασφαλισθεί η τήρηση των διαδικασιών ακρόασης των ανηλίκων.

Οι ενέργειες της νορβηγικής υπηρεσίας προστασίας του παιδιού συνιστούν απειλή για την οικογενειακή ζωή πολλών από τους 150.000 και πλέον πολίτες της ΕΕ που ζουν στη Νορβηγία και αποτελούν το 3,5% του συνολικού πληθυσμού της, οι οποίοι είναι ενταγμένοι κοινωνικά και επαγγελματικά και παρέχουν προστιθέμενη αξία στην κοινωνία στην οποία ζουν.

Με βάση τα ανωτέρω:

Είναι σε θέση η Επιτροπή να ζητήσει διευκρινίσεις από τις νορβηγικές αρχές για τις διαδικασίες που ακολούθησε η υπηρεσία προστασίας του παιδιού;

Εξετάζει η Επιτροπή τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής των διμερών συμφωνιών με τις τρίτες χώρες, ώστε να προστατεύσει τα δικαιώματα των οικογενειών των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος είναι πολίτης της ΕΕ;

Ποιες δυνατότητες παρέμβασης διαθέτει η Επιτροπή όταν διαπιστώνει ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται ενδέχεται να δημιουργήσουν ψυχοσυναισθηματικά τραύματα στους ανήλικους ή στους γονείς τους;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: RO
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου