Parlamendi esitatud küsimused
PDF 47kWORD 26k
21. jaanuar 2016
O-000008/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000008/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian-Silviu Buşoi, László Tőkés, Traian Ungureanu, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean, Claudia Tapardel, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Renate Weber, Monica Macovei, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damian Drăghici, Ioan Mircea Paşcu, Sorin Moisă, Emilian Pavel, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu, Emil Radev, Michał Boni, Franc Bogovič, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Vladimir Urutchev, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Tomáš Zdechovský

 Teema: Mõistlik alus kahtluseks, et Norra lastekaitseamet ('Barnevernet') eirab eeskirju

Norra lastekaitseamet (‘Barnevernet’) on võtnud meetmeid, piiramaks paljude ELi kodanike õigust suhelda oma lastega ning erakorralisi meetmeid, lahutamaks lapsed täielikult oma perest, mis põhjustab neile suuri kannatusi ja võib mõjutada laste edasist arengut.

On teada juhtumeid, kus lastekaitseamet on selliseid meetmeid võtnud õpetajate või laste tunnistuste põhjal, kinnitamata seda, kas need avaldused tehti psühholoogi juuresolekul, ja avaldamata kohaldatud menetlust, ning ilma, et lapsevanemate advokaat või esindaja oleks saanud tagada nõuetekohase menetluse järgimist alaealiste küsitlemisel.

Lastekaitseameti tegevus kujutab endast ohtu paljude selliste ELi kodanike perekonnaelule, kes elavad praegu Norras, ja keda on üle 150 000, st 3,5 % kogu elanikkonnast, kes on lõimunud ja käivad tööl, andes aktiivse panuse Norra ühiskonda.

Sellega seoses on tekkinud järgmised küsimused:

Kas komisjon võiks paluda Norra lastekaitseametil selgitada, milliseid menetlusi järgitakse?

Kas komisjon kaaluks kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolsete kokkulepete kohaldamisala laiendamist, et kaitsta selliste perede õigusi, kus vähemalt üks liige on ELi kodanik?

Milliseid meetmeid saab komisjon võtta, kui ta leiab, et järgitavad menetlused tekitavad tõenäoliselt lastele või nende vanematele psühholoogilisi või emotsionaalseid kannatusi?

Keel, milles küsimus esitati: RO
Õigusteave - Privaatsuspoliitika