Deputātu jautājumi
PDF 194kWORD 27k
2016. gada 21. janvāris
O-000008/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000008/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian-Silviu Buşoi, László Tőkés, Traian Ungureanu, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean, Claudia Tapardel, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Renate Weber, Monica Macovei, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damian Drăghici, Ioan Mircea Paşcu, Sorin Moisă, Emilian Pavel, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu, Emil Radev, Michał Boni, Franc Bogovič, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Vladimir Urutchev, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Tomáš Zdechovský

 Temats: Pamatoti iemesli aizdomām par Norvēģijas bērnu aizsardzības iestādes (Barnevernet) pieļautiem pārkāpumiem

Norvēģijas bērnu aizsardzības iestāde (Barnevernet) ir veikusi pasākumus, ierobežojot vairāku ES pilsoņu tiesības sazināties ar saviem bērniem un pat — kā ārkārtas pasākumu — pilnībā nošķirot bērnus no viņu ģimenēm, tādējādi radot viņiem sevišķu diskomfortu un, iespējams, ietekmējot viņu turpmāko attīstību.

Ir ziņots par gadījumiem, kad bērnu aizsardzības iestādes ir veikušas šādus pasākumus, pamatojoties uz skolotāju vai bērnu sniegtām liecībām, neapstiprinot to, vai šie apgalvojumi ir izteikti psihologa klātbūtnē, kā arī nenorādot, kādas procedūras ievērotas, un bez jurista vai vecāku pārstāvja iespējas nodrošināt, ka tiek ievērota pareiza nepilngadīgo iztaujāšanas procedūra.

Bērnu aizsardzības iestāžu rīcība apdraud daudzu to ES valstspiederīgo ģimenes dzīvi, kuri patlaban pastāvīgi uzturas Norvēģijā (vairāk nekā 150 000 jeb apmēram 3,5 % no kopējā iedzīvotāju skaita), ir integrējušies sabiedrībā un strādā algotu darbu, sniedzot aktīvu ieguldījumu Norvēģijas sabiedrībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto:

vai Komisija var pieprasīt paskaidrojumu par procedūrām, ko ievēro Norvēģijas bērnu aizsardzības iestādes?

Vai tā apsvērs iespēju paplašināt divpusējo nolīgumu ar trešām valstīm darbības jomu, lai aizsargātu to ģimeņu tiesības, kurās vismaz viens loceklis ir ES pilsonis?

Kādus pasākumus Komisija var veikt, ja tā konstatē, ka ievērotās procedūras var radīt psiholoģisku vai emocionālu diskomfortu bērniem vai viņu vecākiem?

Jautājuma oriģinālvaloda: RO
Juridisks paziņojums - Privātuma politika