Parlamentné otázky
PDF 52kWORD 27k
21. januára 2016
O-000008/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000008/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian-Silviu Buşoi, László Tőkés, Traian Ungureanu, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean, Claudia Tapardel, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Renate Weber, Monica Macovei, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damian Drăghici, Ioan Mircea Paşcu, Sorin Moisă, Emilian Pavel, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu, Emil Radev, Michał Boni, Franc Bogovič, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Vladimir Urutchev, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Tomáš Zdechovský

 Vec: Dôvodné podozrenie z používania nevhodných postupov zo strany nórskeho úradu pre ochranu detí ("Barnevernet")

Nórsky úrad pre ochranu detí („Barnevernet“) prijal opatrenia, ktorými obmedzuje právo mnohých občanov EÚ na kontakt s ich vlastnými deťmi a v dôsledku ktorých sú tieto deti v mimoriadnych prípadoch dokonca úplne odlúčené od svojich rodín, čo je pre ne zdrojom obrovskej tiesne a čo môže mať vplyv na ich ďalší vývoj.

Boli ohlásené prípady, keď úrady pre ochranu detí prijali takéto opatrenia na základe výpovedí učiteľov alebo detí bez toho, aby bolo potvrdené, či sa tieto vyhlásenia uskutočnili v prítomnosti psychológa, alebo aby boli uvedené použité postupy, a bez právnika alebo zástupcu rodičov, ktorý by zabezpečil dodržanie správnych postupov pri vypočúvaní maloletých detí.

Opatrenia úradov pre ochranu detí sú hrozbou pre rodinný život mnohých z viac než 150 000 občanov EÚ, ktorí majú v súčasnosti pobyt v Nórsku – čo je približne 3,5 % z celkovej populácie – a ktorí sú integrovanými a zárobkovo činnými členmi spoločenstva a predstavujú aktívny prínos pre nórsku spoločnosť.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti:

Môže Komisia požiadať o objasnenie, pokiaľ ide o postupy, ktoré používajú nórske úrady pre ochranu detí?

Hodlá Komisia rozšíriť rozsah pôsobnosti dvojstranných dohôd s tretími krajinami tak, aby boli chránené práva rodín, z ktorých minimálne jeden člen je občanom EÚ?

Aké opatrenia môže Komisia prijať, ak zistí, že používané postupy sú pravdepodobným zdrojom psychologických alebo emocionálnych ťažkostí detí alebo ich rodičov?

Pôvodný jazyk otázky: RO
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia