Parlamentsfrågor
PDF 49kWORD 27k
21 januari 2016
O-000008/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000008/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian-Silviu Buşoi, László Tőkés, Traian Ungureanu, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean, Claudia Tapardel, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Renate Weber, Monica Macovei, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damian Drăghici, Ioan Mircea Paşcu, Sorin Moisă, Emilian Pavel, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu, Emil Radev, Michał Boni, Franc Bogovič, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Vladimir Urutchev, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Tomáš Zdechovský

 Angående: Rimliga skäl för att misstänka oegentligheter från norska myndigheten för barn- och ungdomsskydd ("Barnevernet")

Norska myndigheten för barn- och ungdomsskydd (”Barnevernet”) har vidtagit åtgärder som inskränker ett antal EU-medborgares rätt att hålla kontakten med sina egna barn, och som en nödåtgärd skiljer myndigheten även barnen helt från sina familjer och orsakar dem därigenom stort lidande som eventuellt påverkar deras utveckling i ett senare skede.

Fall har rapporterats där myndigheterna för barn- och ungdomsskydd vidtar sådana åtgärder på grundval av vittnesmål från lärare eller barn utan att bekräfta om dessa uttalanden gjordes i närvaro av en psykolog eller med upplysningar om vilka förfaranden som tillämpades, och utan att en advokat eller ett ombud för föräldrarna kunde säkerställa att förhörsförfarandena av minderåriga gick korrekt till.

De åtgärder som vidtas av myndigheten för barn- och ungdomsskydd innebär ett intrång i familjelivet för många av de över 150 000 EU-medborgare som för närvarande är bosatta i Norge, dvs. ungefär 3,5 procent av landets totala befolkning – integrerade och förvärvsarbetande samhällsmedborgare som bidrar aktivt till det norska samhället.

Mot bakgrund av detta frågar vi:

Kan kommissionen begära förtydliganden avseende de förfaranden som de norska myndigheterna för barn- och ungdomsskydd tillämpar?

Kommer kommissionen att undersöka möjligheten att utvidga omfattningen av bilaterala avtal med tredjeländer för att värna rättigheter för familjer där åtminstone en familjemedlem är EU-medborgare.

Vilken åtgärd kan kommissionen vidta om den anser att de tillämpade förfarandena troligen innebär psykologiskt eller känslomässigt lidande för barnen eller deras föräldrar.

Frågans originalspråk: RO
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy