Parlamentní otázky
PDF 195kWORD 26k
25. ledna 2016
O-000009/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000009/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Předmět: Vývoz živých zvířat mimo EU

Z Unie do třetích zemí se každoročně vyvezou více než 3 miliony kusů živých zvířat. Tento obchod vede k utrpení zvířat, k němuž dochází při přepravě na velké vzdálenosti a také vlivem podmínek výkrmu a porážky v cílových zemích.

Vyšetřování z října 2015, které provedlo několik sdružení, odhalilo nepřijatelné praktiky, pokud jde o podmínky porážky v některých cílových zemích, jež jsou v rozporu s doporučeními Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE). Jedná se také o závažné porušení článku 13 Smlouvy o fungování Evropské unie a rozsudku Soudního dvora Evropské unie z června 2015 ve věci Zuchtvieh týkající se nařízení Rady (ES) č. 1/2005. Kromě toho je fakticky nemožné řádně kontrolovat uplatňování právních předpisů během vykládky a přepravy.

1. Může nám Komise sdělit, zda hodlá zakázat vývoz zvířat do zemí, které nezaručují dodržování doporučení OIE a evropských právních předpisů o dobrých životních podmínkách zvířat, podle vzoru praxe, která se již uplatňuje například v Austrálii?

2. Jaká opatření může Komise přijmout s cílem poskytnout dovážejícím zemím proaktivní podporu, pokud jde o výkrm a porážku?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: FR
Právní upozornění - Ochrana soukromí