Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 197kWORD 27k
25 Ιανουαρίου 2016
O-000009/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000009/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Θέμα: Εξαγωγές ζώντων ζώων από την ΕΕ

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από τρία εκατομμύρια ζώντα ζώα εξάγονται από την ΕΕ προς τρίτες χώρες. Αυτό το εμπόριο έχει σαν συνέπεια να υποφέρουν τα ζώα από τη μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς και από τις απαιτήσεις πάχυνσης και σφαγής στη χώρα προορισμού.

Μια έρευνα διαφόρων συλλόγων από τον Οκτώβριο 2015 επεσήμανε τις απαράδεκτες πρακτικές σχετικά με τις συνθήκες σφαγής σε ορισμένες χώρες προορισμού, κατά παράβαση των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE). Αυτό αποτελεί επίσης σοβαρή παραβίαση του άρθρου 13 της ΣΛΕΕ, και της απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον Ιούνιο του 2015, στην υπόθεση Zuchtνieh, σε σχέση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1/2005. Επιπλέον, είναι, εκ των πραγμάτων, αδύνατη η σωστή παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την εκφόρτωση και τη μεταφορά των ζώων.

1. Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει αν σκοπεύει να απαγορεύσει την εξαγωγή ζώων σε χώρες οι οποίες δεν εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις συστάσεις του ΟΙΕ και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων, όπως ήδη πράττει, για παράδειγμα, η Αυστραλία;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή με σκοπό την παροχή προληπτικής βοήθειας προς τις χώρες εισαγωγής, όσον αφορά την πάχυνση και τη σφαγή των ζώων;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: FR
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου