Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 96kWORD 25k
25. tammikuuta 2016
O-000009/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000009/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Aihe: Elävien eläinten vienti EU:n ulkopuolelle

Euroopan unionista viedään vuosittain yli kolme miljoonaa elävää eläintä kolmansiin maihin. Tämä kaupankäynti aiheuttaa eläimille kärsimystä pitkien kuljetusten sekä kohdemaiden teurastus- ja lihotusolojen takia.

Useiden järjestöjen laatimasta, lokakuussa 2015 julkaistusta tutkimuksesta käy ilmi, että joissakin kohdemaissa noudatetaan teurastusolojen osalta täysin epäasianmukaisia käytäntöjä, jotka ovat vastoin Kansainvälisen eläintautiviraston (OIE) suosituksia. Kyseessä on myös SEUT:n 13 artiklan vakava rikkominen ja se on myös vastoin unionin tuomioistuimen kesäkuussa 2015 asiassa Zuchtvieh antamaa tuomiota, joka koskee neuvoston asetusta (EY) N:o 1/2005. Lisäksi lainsäädännön soveltamista purkamis- ja kuljetustilanteissa on käytännössä mahdotonta valvoa asianmukaisesti.

1. Voiko komissio ilmoittaa, aikooko se kieltää eläinten viennin sellaisiin maihin, joissa ei taata OIE:n suositusten ja eläinten hyvinvointia koskevan unionin lainsäädännön noudattamista, samoin kuin esimerkiksi Australia jo toimii?

2. Mitä toimenpiteitä komissio voi toteuttaa varmistaakseen ennakoivan avun tarjoamisen viennin kohteena oleville maille teurastus- ja lihotusoloja koskevissa asioissa?

Kysymyksen alkukieli: FR
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö