Deputātu jautājumi
PDF 192kWORD 27k
2016. gada 25. janvāris
O-000009/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000009/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Temats: Dzīvnieku eksports no ES

Katru gadu no Savienības uz trešām valstīm tiek eksportēti vairāk nekā 3 miljoni dzīvnieku. Lielā pārvadāšana attāluma dēļ un ņemot vērā apstākļus, kādos galamērķa valstīs gaļas dzīvnieki tiek turēti un nokauti, šī tirdzniecība rada dzīvniekiem ciešanas.

Vairākas organizācijas 2015. gada oktobrī veica pētījumu, kura rezultāti liecina, ka dažās galamērķa valstīs ir nepieņemama dzīvnieku nokaušanas prakse, kas tiek īstenota, neievērojot Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) sniegtos ieteikumus. Tas arī nozīmē, ka tiek smagi pārkāpts LESD 13. pants un Eiropas Savienības Tiesas 2015. gada jūnija spriedums lietā Zuchtvieh, kas attiecas uz Padomes Regulu (EK) Nr. 1/2005. Turklāt ir faktiski neiespējami kontrolēt to, lai tiesību akti būtu pareizi piemēroti izkraušanas un pārvadāšanas laikā.

1. Vai Komisija apsver iespēju aizliegt dzīvnieku eksportu uz valstīm, kurās nav nodrošināts, ka tiek ievēroti OIE ieteikumi un ES tiesību akti par dzīvnieku labturību, līdzīgi tam, kā jau ir rīkojusies, piemēram, Austrālija?

2. Kādus pasākumus Komisija plāno veikt, lai proaktīvi palīdzētu risināt importētājvalstīm jautājumus, kas saistīti ar gaļas dzīvnieku turēšanu un nokaušanu?

Jautājuma oriģinālvaloda: FR
Juridisks paziņojums - Privātuma politika