Parlementaire vragen
PDF 98kWORD 26k
25 januari 2016
O-000009/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000009/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Betreft: Uitvoer van levende dieren naar buiten de EU

Ieder jaar worden meer dan drie miljoen levende dieren vanuit de Unie naar derde landen geëxporteerd. Deze handel veroorzaakt veel dierenleed, zowel vanwege de transporten over lange afstanden als vanwege de fok- en slachtomstandigheden in de landen van bestemming.

In een onderzoek van verschillende organisaties van oktober 2015 wordt melding gemaakt van ontoelaatbare praktijken bij de slacht in bepaalde landen van bestemming, die in strijd zijn met de aanbevelingen van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). Dit vormt eveneens een ernstige inbreuk op artikel 13 van het VWEU en van het arrest van het HvJ-EU van juni 2015 in de zaak Zuchtvieh betreffende Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad. Bovendien is het de facto onmogelijk om de toepassing van de wetgeving bij het lossen en het transport van de dieren op deugdelijke wijze te controleren.

1. Kan de Commissie aangeven of zij voornemens is de uitvoer van dieren te verbieden naar landen die de eerbiediging van de aanbevelingen van de OIE en de Europese wetgeving op het gebied van dierenwelzijn niet garanderen, zoals dit bijvoorbeeld reeds door Australië is gebeurd?

2. Welke maatregelen kan de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat de importerende landen actieve ondersteuning krijgen op fok- en slachtgebied?

Oorspronkelijke taal van de vraag: FR
Juridische mededeling - Privacybeleid