Interpelacje
PDF 196kWORD 26k
25 stycznia 2016
O-000009/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000009/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Przedmiot: Wywóz żywych zwierząt z UE

Każdego roku ponad 3 mln żywych zwierząt jest wywożone z UE do krajów trzecich. Handel ten jest źródłem cierpień zwierząt spowodowanych transportem na duże odległości, jak również warunkami tuczu i uboju w krajach docelowych.

Badanie przeprowadzone przez kilka organizacji w październiku 2015 r. wykazało stosowanie w niektórych krajach docelowych niedopuszczalnych praktyk w zakresie warunków uboju, które naruszają zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Stanowi to również poważne uchybienie art. 13 TFUE i orzeczeniu TSUE z czerwca 2015 r. w sprawie Zuchtvieh dotyczącej rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005. Poza tym należyta kontrola przestrzegania prawa podczas rozładunku i transportu jest właściwie niemożliwa.

1. Czy Komisja może nas poinformować, czy zamierza zakazać wywozu zwierząt do krajów, które nie gwarantują przestrzegania zaleceń OIE i europejskich przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt, podobnie jak ma to już na przykład miejsce w Australii?

2. Jakie środki Komisja może podjąć, aby zapewnić krajom przywozu aktywną pomoc w dziedzinie tuczu i uboju?

Oryginalny język pytania: FR
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności