Parlamentarna vprašanja
PDF 189kWORD 26k
25. januar 2016
O-000009/2016
Vprašanje za ustni odgovor O-000009/2016
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Zadeva: Izvoz živih živali iz EU

EU vsako leto izvozi v tretje države več kot 3 milijone živih živali. Živali zaradi te trgovine zelo trpijo bodisi zaradi prevoza na velike razdalje bodisi zaradi pogojev, v katerih jih v ciljnih državah spitajo in zakoljejo.

Raziskava, ki jo je oktobra 2015 opravilo več društev, je pokazala, da v nekaterih tretjih državah koljejo živali v nesprejemljivih razmerah, s čimer kršijo priporočila Svetovne organizacije za zdravje živali. S tem hudo kršijo tudi člen 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije in sodbo Sodišča Evropske unije iz junija 2015 v zadevi Zuchtvieh, ki se nanaša na Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005. Poleg tega je v praksi nemogoče ustrezno nadzorovati izvajanje zakonodaje med raztovarjanjem in prevozom.

1. Ali nam Komisija lahko odgovori, če namerava prepovedati izvoz živali v države, ki ne zagotavljajo upoštevanja priporočil Svetovne organizacije za zdravje živali in evropske zakonodaje na področju dobrobiti živali, tako kot je to na primer že storila Avstralija?

2. Katere ukrepe bi lahko sprejela, da bi državam uvoznicam zagotovila proaktivno pomoč na področju pitanja in klanja živali?

Izvirni jezik vprašanja: FR
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov