Parlamentsfrågor
PDF 97kWORD 26k
25 januari 2016
O-000009/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000009/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Angående: Export av levande djur utanför EU

Mer än 3 miljoner levande djur exporteras varje år från EU till tredjeländer. Denna handel innebär att djur måste lida till följd av de långa transportsträckorna samt uppfödnings- och slaktförhållandena i destinationsländerna.

En undersökning från oktober 2015 av flera organisationer visade att man i vissa destinationsländer tillämpar oacceptabla slaktningsmetoder i som går stick i stäv mot rekommendationerna från Världsorganisationen för djurhälsa (OIE). Detta utgör även ett allvarligt åsidosättande av artikel 13 i EUF-fördraget och av domstolens dom från juni 2015 i målet Zuchtvieh, som hänför sig till rådets förordning (EG) nr 1/2005. Det är faktiskt också omöjligt att kontrollera att lagstiftningen tillämpas korrekt vid lossning och transport.

1. Har kommissionen för avsikt att förbjuda exporten av djur till länder som inte garanterar att OIE:s rekommendationer och EU-lagstiftningen om djurskydd följs, i likhet med det som redan sker i till exempel Australien?

2. Vilka åtgärder kan kommissionen vidta för att garantera föregripande hjälp till importländerna när det gäller uppfödning och slakt?

Frågans originalspråk: FR
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy