Парламентарен въпрос - O-000010/2016Парламентарен въпрос
O-000010/2016

Споразумение за тютюна (споразумението с Филип Морис Интернешънъл Корпорейшън (PMI))

Въпрос с искане за устен отговор O-000010/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Bart Staes, José Bové
от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2016/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000010/2016
Внесени текстове :
O-000010/2016 (B8-0109/2016)
Гласувания :
Приети текстове :

В момента действат четири споразумения за сътрудничество между държавите членки, ЕС и „Филип Морис интернешънъл“ (PMI), „Джапан тобако интернешънъл“ (JTI), „Империъл тобако лимитид“ (ITL) и „Бритиш америкън тобако“ (BAT). Споразумението с PMI изтича през юли 2016 г. и се налага страните да се срещнат скоро, за да обсъдят дали споразумението за сътрудничество следва да бъде продължено.

В продължение на години, и особено след май 2015 г., Комисията отлага публикуването на оценката, свързана с PMI споразумението.  Споразумението с PMI изтича след по-малко от 6 месеца, а Парламентът, единственият пряко избран орган, не е бил надлежно информиран до този момент. Това е неприемливо от демократична гледна точка. Европейските граждани трябва да са запознати със становището на Комисията относно възможността за подновяване на споразумението с PMI и на текущите тайни преговори между Комисията и PMI. 

1. Кога възнамерява Комисията да представи на Парламента оценките, които той поиска на 3 април 2014 г. в своята резолюция относно Годишния доклад за 2012 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС“ –  Борбата с измамите и неговата резолюция за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 г.? Каква е причината за същественото забавяне на предоставянето на оценката? Всяко допълнително отлагане би могло да се разглежда като нарушение на обещанието, дадено от члена на Комисията до Парламента за навременното представяне на оценката.

2. Какви са основните резултати, постигнати в рамките на действащите споразумения с производителите на тютюневи изделия? Какви са трудностите? Каква е позицията на Комисията по отношение на добавената стойност на подновяването на действащите споразумения?

3. Какъв е етапът на развитие на преговорите?  Какъв график е предвиден? Кога и как ще бъде информиран Парламентът?

4. Какви са финансовите последици за Съюза и за държавите членки, в това число по отношение на налаганите глоби през периода, през който споразуменията са били в сила?

5. Какво е предложението на Комисията относно предназначението и разпределението на финансовите ползи от бъдещи споразумения?

6. Каква е позицията на Комисията относно въвеждане на данък или налог върху тютюневите изделия, валиден за целия ЕС, като източник на собствен приход за ЕС, за да се бори срещу контрабандата на тютюневи изделия,  фалшифицирането на стоки и незаконно пренасяните през граница законно произведени местни цигари; относно укрепването на програмите на ЕС в тази област, за да се подкрепят държавите членки; относно финансирането на програми за защита на общественото здраве в ЕС?

Внесен: 26.1.2016

Предаден: 28.1.2016

Краен срок за отговор: 4.2.2016