Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000010/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000010/2016

Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000010/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Bart Staes, José Bové
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Διαδικασία : 2016/2555(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000010/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000010/2016 (B8-0109/2016)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Τέσσερις συμφωνίες συνεργασίας βρίσκονται σήμερα σε ισχύ μεταξύ των κρατών μελών και της ΕΕ, και των εταιρειών Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) και British American Tobacco (BAT) αντίστοιχα. Η συμφωνία με την PMI πρόκειται να λήξει τον Ιούλιο του 2016, γεγονός που σημαίνει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να συναντηθούν σύντομα με σκοπό να εξετάσουν αν θα πρέπει να παραταθεί η συμφωνία συνεργασίας.

Εδώ και χρόνια, και ιδίως από τον Μάιο 2015, η Επιτροπή αναβάλλει τη δημοσίευση της αξιολόγησης που σχετίζεται με τη συμφωνία PMI. Η συμφωνία PMI πρόκειται να λήξει σε λιγότερο από 6 μήνες και το Κοινοβούλιο, το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο, δεν έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση έως τώρα. Τούτο είναι δημοκρατικά απαράδεκτο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τις απόψεις της Επιτροπής για την πιθανότητα ανανέωσης της συμφωνίας PMI και για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις «κάτω από το τραπέζι» μεταξύ της Επιτροπής και της PMI.

1. Πότε προτίθεται η Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο τις αξιολογήσεις που αυτό ζήτησε στις 3 Απριλίου 2014 στο ψήφισμά του για την Ετήσια έκθεση για το 2012 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης, και στο ψήφισμά του σχετικά με την απαλλαγή αναφορικά με την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012; Τι προκάλεσε τη σημαντική αυτή καθυστέρηση της αξιολόγησης; Περαιτέρω αναβολή θα μπορούσε να θεωρηθεί αθέτηση της υπόσχεσης που έδωσε ο Επίτροπος στο Κοινοβούλιο για έγκαιρη παράδοση της αξιολόγησης.

2. Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν βάσει των τρεχουσών συμφωνιών με τους κατασκευαστές προϊόντων καπνού; Ποια είναι τα εμπόδια; Ποια είναι η θέση της Επιτροπής όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της ανανέωσης των τρεχουσών συμφωνιών;

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις; Ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα; Πότε και πώς θα ενημερωθεί το Κοινοβούλιο;

4. Ποιες ήταν οι οικονομικές επιπτώσεις για την Ένωση και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων, κατά την περίοδο ισχύος των συμφωνιών;

5. Ποια είναι η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τον σκοπό και την κατανομή των οικονομικών οφελών από οποιεσδήποτε μελλοντικές συμφωνίες;

6. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής σχετικά με την εισαγωγή ενός φόρου ή μιας εισφοράς καπνού σε επίπεδο ΕΕ, ως ίδιος πόρος της ΕΕ, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των απομιμήσεων καπνού, καθώς και των λαθραίων πακέτων τσιγάρων (illicit whites), σχετικά με την ενίσχυση των προγραμμάτων της ΕΕ στον τομέα αυτόν ούτως ώστε να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη, και σχετικά με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας στην ΕΕ;

Κατάθεση: 26.1.2016

Διαβίβαση: 28.1.2016

Λήξη προθεσμίας: 4.2.2016