Parlamendi esitatud küsimus - O-000010/2016Parlamendi esitatud küsimus
O-000010/2016

Leping tubakatootjatega (PMI leping)

Suuliselt vastatav küsimus O-000010/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Bart Staes, José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Menetlus : 2016/2555(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000010/2016
Esitatud tekstid :
O-000010/2016 (B8-0109/2016)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Praegu on liikmesriikidel ja ELil neli kehtivat koostöölepingut tubakatootjatega Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) ning British American Tobacco (BAT). Tootjaga PMI sõlmitud leping lõpeb 2016. aasta juulis ja sellega seoses peavad osapooled peagi kohtuma, et kaaluda koostöölepingu pikendamist.

Komisjon on aastaid, eelkõige aga alates 2015. aasta maist lükanud edasi PMI lepinguga seotud hindamise avaldamist. PMI leping lõpeb vähem kui kuue kuu pärast ja Euroopa Parlamenti, mis on ainus otsevalitud organ, ei ole seni piisavalt kursis hoitud. See on demokraatia seisukohast vastuvõetamatu. Euroopa Liidu kodanikud peavad olema kursis komisjoni seisukohaga seoses PMI lepingu võimaliku uuendamisega ja tagatubades toimuvate läbirääkimistega komisjoni ja PMI vahel.

1. Millal esitab komisjon hindamised, mida Euroopa Parlament nõudis temalt oma 3. aprillil 2014. aastal resolutsioonis Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2012. aasta aruande kohta ning oma resolutsioonis, milles käsitletakse heakskiidu andmist 2012. aasta eelarve täitmisele? Mis on põhjustanud märkimisväärse viibe hindamise esitamisel? Mis tahes täiendavat edasilükkamist võiks käsitleda voliniku lubaduse rikkumisena, milles ta lubas parlamendile esitada hindamise õigeaegselt.

2. Millised on praegu kehtivate tubakatootjatega sõlmitud lepingutega saavutatud peamised tulemused? Millised on olnud tagasilöögid? Millist lisaväärtust annaks komisjoni arvates praeguste lepingute uuendamine?

3. Milline on läbirääkimiste hetkeseis? Milline on kavandatud ajakava? Millal ja kuidas teavitatakse Euroopa Parlamenti?

4. Milline on olnud lepingute finantsmõju liidule ja liikmesriikidele, sealhulgas trahvid lepingu kehtivusajal?

5. Milline on komisjoni ettepanek seoses võimalike tulevaste lepingute raames saadava rahalise kasu kasutuseesmärgi ja jaotamisega?

6. Milline on komisjoni seisukoht seoses liiduülese tubakaaktsiisi või -maksu kui ELi omavahendi kehtestamisega võitluseks tubaka salakaubaveo, võltsimise ja ebaseaduslike sigarettidega; seoses kõnealuse valdkonna ELi programmide tugevdamisega liikmesriikide toetamiseks; seoses selliste programmide rahastamisega, mille eesmärk on kaitsta rahvatervist ELis?

Esitatud: 26.1.2016

Edastatud: 28.1.2016

Vastuse tähtaeg: 4.2.2016