Parlamento klausimas - O-000012/2016Parlamento klausimas
O-000012/2016

Su Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondai) susijęs vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmuo

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000012/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Iskra Mihaylova, Regioninės plėtros komiteto vadu

Procedūra : 2015/3013(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000012/2016
Pateikti tekstai :
O-000012/2016 (B8-0105/2016)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Apskritai kalbant, federacinių valstybių narių regioninės ir vietos valdžios institucijų galimybės formuoti nacionalinę politiką, darančią poveikį regioniniu ir vietos lygmenimis, dėl įgytų galių yra didesnės nei nefederacinių valstybių narių institucijų. Kalbant apie sanglaudos politiką, konsultavimosi su regioninės ir vietos valdžios institucijomis intensyvumas, pradedant derybų dėl nuostatų, baigiant veiklos programų priėmimo etapu, laikui bėgant išaugo. Tačiau konsultavimosi su regioninės ir vietos valdžios institucijomis mastas valstybėse narėse skirtingas.

Regioninės ir vietos valdžios institucijos yra greta piliečių ir geriau supranta vietos poreikius, taip pat politiką ir iniciatyvas, kuriomis siekiama pagerinti piliečių gyvenimą (darbo vietų kūrimo, inovacijų, sveikatos, aplinkos, energetikos, transporto ir kt. srityse). Kita vertus, kadangi jų turimos lėšos nedidelės, regioninės ir vietos valdžios institucijoms reikia didesnės biudžeto paramos ir bendro projektų finansavimo nei tai būtų nacionaliniu lygmeniu.

Miestai yra ekonomikos augimo ir užimtumo varomosios jėgos, meno, kultūros ir kūrybiškumo kalvės, taip pat puiki inovacijų ir startuolių platforma. Pažangiųjų miestų ir pažangiosios specializacijos strategijos yra dvi inovacijos, kurių politikos formuotojai greitai ėmėsi ir įtraukė į konkrečias ES politikos priemones ar iniciatyvas. Be to, ES ministrų susitarimas dėl 2015 m. Rygos deklaracijos padėjo pagrindą ES miestų darbotvarkei, kuri, kaip dabar tikimasi, padės sudaryti Amsterdamo paktą. Šis paktas yra perspektyvi programa, kurioje svarbiausia Europos miestų dalyvavimas ir kuria pasinaudodami 2016 m. Tarybai pirmininkausiantys Nyderlandai sieks įtvirtinti principą „iš apačios į viršų“.

Regioninės ir vietos valdžios institucijų vaidmuo taip pat svarbus siekiant plėtoti tarpvalstybines sąsajas ir iniciatyvas, kurios galėtų būti stiprinamos vykdant Europos teritorinį bendradarbiavimą.

Atsižvelgiant į tai, Komisijos prašoma atsakyti į šiuos klausimus:

1. kokią konkrečią paramą ji skirs regioninės ir vietos valdžios institucijoms, siekdama sustiprinti jų vaidmenį ir poveikį valdant Europos struktūrinius ir investicijų fondus 2014–2020 m. laikotarpiu ir deramai atsižvelgdama į atitinkamas skirtingų valstybių narių institucijų kompetencijos sritis ir ypatumus, kad būtų užtikrintas ekonomikos augimas ir kuriamos tvarios darbo vietos?

2. ar ji ketina pradėti viešas konsultacijas, po kurių galbūt būtų pateikta Komisijos iniciatyva, dėl to, kaip sustiprinti regioninės ir vietos valdžios institucijų vaidmenį?