Procedura : 2015/3013(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000012/2016

Teksty złożone :

O-000012/2016 (B8-0105/2016)

Debaty :

PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 188kWORD 29k
26 stycznia 2016
O-000012/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000012/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Iskra Mihaylova, Komisji Rozwoju Regionalnego

 Przedmiot: Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Ogólnie rzecz ujmując, w państwach członkowskich mających strukturę federalną władze regionalne i lokalne z uwagi na przyznane im uprawnienia mają większe możliwości wywierania wpływu na kształt polityki krajowej, której skutki są odczuwalne na szczeblu regionalnym i lokalnym, niż ma to miejsce w państwach członkowskich niemających struktury federalnej. W przypadku polityki spójności z biegiem czasu wzrosła intensywność konsultacji z władzami regionalnymi i lokalnymi prowadzonych od fazy negocjacji w sprawie regulacji aż po przyjęcie programów operacyjnych. W zależności od państwa członkowskiego różny jest jednak zakres konsultacji przeprowadzanych z władzami regionalnymi i lokalnymi.

Władze regionalne i lokalne są blisko obywateli i lepiej rozumieją lokalne potrzeby, a także politykę i inicjatywy mające na celu poprawę życia obywateli (dotyczy to takich dziedzin jak tworzenie miejsc pracy, innowacje, opieka zdrowotna, środowisko, energia, transport itp.). Jednak z drugiej strony z uwagi na ograniczone środki władze regionalne i lokalne potrzebują większego wsparcia budżetowego i współfinansowania projektów niż władze na szczeblu krajowym.

Miasta generują wzrost gospodarczy i zatrudnienie, w miastach kwitnie sztuka, kultura i kreatywność, a ponadto stanowią doskonałą platformę dla innowacji i nowych przedsiębiorstw. Strategie na rzecz inteligentnych miast oraz strategie inteligentnej specjalizacji to dwie innowacje, które szybko zyskały przychylność decydentów politycznych oraz znalazły odzwierciedlenie w konkretnych strategiach politycznych lub inicjatywach UE. Ponadto porozumienie ministrów UE w sprawie deklaracji z Rygi z 2015 r. utorowało drogę dla unijnego programu rozwoju miast, co powinno teraz zaowocować tzw. paktem amsterdamskim. Pakt ten jest przyszłościowym programem opierającym się przede wszystkim na zaangażowaniu europejskich miast, a jego celem w ramach prezydencji holenderskiej w 2016 r. jest zastosowanie podejścia oddolnego.

Rola władz regionalnych i lokalnych jest równie ważna w odniesieniu do kwestii ustanawiania transgranicznych więzi i opracowywania transgranicznych inicjatyw, na co pozytywny wpływ może mieć europejska współpraca terytorialna.

W związku z tym Komisja proszona jest o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jak konkretnie Komisja zamierza wspierać władze regionalne i lokalne, aby wzmocnić ich rolę i wpływ w kontekście zarządzania europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi w latach 2014–2020 przy jednoczesnym uwzględnieniu zakresu ich kompetencji oraz specyfiki różnych państw członkowskich z myślą o stymulowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu trwałych miejsc pracy?

2. Czy Komisja zamierza podjąć konsultacje społeczne, których wynikiem mogłaby być inicjatywa Komisji na rzecz wzmocnienia roli władz regionalnych i lokalnych?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności