Förfarande : 2015/3013(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000012/2016

Ingivna texter :

O-000012/2016 (B8-0105/2016)

Debatter :

PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 101kWORD 25k
26 januari 2016
O-000012/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000012/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Iskra Mihaylova, för utskottet för regional utveckling

 Angående: De lokala och regionala myndigheternas roll i de europeiska struktur- och investeringsfonderna
 Svar i kammaren 

Generellt sett har de regionala och lokala myndigheterna i federala medlemsstater större utrymme – på grundval av sina befogenheter – än de i icke federala medlemsstater att delta i utformningen av nationell politik som har konsekvenser på regional och lokal nivå. Vad gäller sammanhållningspolitiken har samrådet med regionala och lokala myndigheter, från lagstiftningsarbetets förhandlingsfas till antagandet av verksamhetsprogram, ökat med tiden. Omfattningen på samrådet med regionala och lokala myndigheter varierar dock mellan olika medlemstater.

De regionala och lokala myndigheterna är närmare medborgarna och har bättre förståelse för lokala behov och strategier och initiativ som syftar till att förbättra människors liv (i fråga om sysselsättningsskapande, innovation, hälsa, miljö, energi, transporter osv.). Samtidigt behöver dessa myndigheter – på grund av sina begränsade resurser – större budgetstöd och samfinansiering av projekt än de på nationell nivå.

Städerna är drivmotorer för ekonomisk tillväxt och sysselsättning, grogrunder för konst, kultur och kreativitet och den perfekta plattformen för innovation och start up-företag. Smarta städer och strategier för smart specialisering är två innovationer som snabbt anammats av beslutsfattarna och blivit till föremål för specifika politiska åtgärder eller initiativ från EU:s sida. Dessutom har EU-ministrarnas överenskommelse om Riga-förklaringen från 2015 banat väg för EU-agendan för städer, som nu förväntas leda till ”Amsterdampakten”. Amsterdampakten är ett framtidsinriktat program inom vilket de europeiska städernas deltagande är ett centralt inslag och genom vilket rådets nederländska ordförandeskap 2016 strävar efter att införa en nedifrån-och-upp-metod.

De regionala och lokala myndigheterna fyller även en viktig funktion när det gäller att utveckla gränsöverskridande förbindelser och initiativ, vilket skulle kunna förstärkas som ett led i det territoriella samarbetet i EU.

Mot bakgrund av ovanstående uppmanas kommissionen att besvara följande frågor:

1. Vilket konkret stöd kommer kommissionen att ge de regionala och lokala myndigheterna i syfte att stärka deras roll i, och inverkan på, förvaltningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna under perioden 2014–2020, med beaktande av deras respektive ansvarsområden och de olika medlemsstaternas särdrag, i syfte att skapa ekonomisk tillväxt och hållbar sysselsättning?

2. Kommer kommissionen att inleda ett offentligt samråd, eventuellt följt av ett initiativ från kommissionen, om hur man ska stärka de regionala och lokala myndigheternas roll?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy