Парламентарен въпрос - O-000013/2016Парламентарен въпрос
O-000013/2016

Въпрос с искане за устен отговор O-000013/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Iskra Mihaylova, от името на Комисия по регионално развитие

Процедура : 2015/3014(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000013/2016
Внесени текстове :
O-000013/2016 (B8-0106/2016)
Гласувания :
Приети текстове :

Островните региони, класифицирани като региони по NUTS-2 и NUTS-3, имат общи и специфични постоянни характеристики и особености, които ясно ги разграничават от континенталните територии. Посредством член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се признава, че островните региони като цяло се характеризират с постоянно неблагоприятни условия, на които следва да се обърне специално внимание.

Въпреки това, при подготовката на финансовия програмен период 2014 – 2020 г., островните региони на ЕС на ниво NUTS-2 и NUTS-3 не получиха никакво специално финансиране, а само възможност за модулация на ставките на съфинансиране за някои видове острови в съответствие с член 121 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

– Може ли Комисията да предостави ясно определение на вида на постоянните неблагоприятни природни или демографски условия съгласно член 174 от ДФЕС, пред които се очаква да бъдат изправени островните региони на ниво NUTS-2 и NUTS-3?

– Какви специални инструменти и ресурси на политиката на сближаване са на разположение за справяне с неблагоприятните условия, произтичащи от островния характер?

– Какви действия ще предприеме в бъдеще Комисията във връзка със спазването на член 174 от ДФЕС по отношение на признаването на постоянните неблагоприятни условия, пред които са изправени островните региони на ниво NUTS-2 и NUTS-3, като постоянни препятствия, които могат да повлияят на постигането на целите на политиката на сближаване?

– Счита ли Комисията, че би могло да се вземат предвид и други показатели, освен БВП, които не се ограничават до измерването на икономическото производство и отчитат особеностите на островите, например индекса за регионална конкурентоспособност, с оглед по-добро отразяване на икономическата и социалната уязвимост, дължащи се на постоянните неблагоприятни природни условия, пред които са изправени тези региони?