Parlamentní otázka - O-000013/2016Parlamentní otázka
O-000013/2016

Ostrovní charakter

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000013/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Iskra Mihaylova, za Výbor pro regionální rozvoj

Postup : 2015/3014(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000013/2016
Předložené texty :
O-000013/2016 (B8-0106/2016)
Hlasování :
Přijaté texty :

Ostrovní regiony klasifikované jako regiony NUTS-2 a NUTS-3 mají společná trvalá specifika, která je jednoznačně odlišují od pevninských regionů. Článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) uznává, že ostrovní regiony jsou obecně zdrojem trvalých nevýhod, jež vyžadují zvláštní pozornost.

Avšak při přípravě finančního programového období 2014–2020 nebyly na ostrovní regiony EU na úrovni NUTS-2 a NUTS-3 vyčleněny žádné zvláštní prostředky, pouze je u určitých typů ostrovů možná úprava měr spolufinancování na základě článku 121 nařízení (EU) č. 1303/2013.

– Může Komise jasně definovat, co se rozumí pojmem trvalé znevýhodnění přírodními nebo demografickými podmínkami ve smyslu článku 174 SFEU ve vztahu k ostrovům na úrovni NUTS-2 a NUTS-3?

– Jaké konkrétní nástroje a zdroje politiky soudržnosti jsou k dispozici ke zmírňování znevýhodnění vyplývajících z tohoto ostrovního charakteru?

– Jak hodlá Komise v budoucnu přistupovat k naplňování článku 174 SFEU, pokud jde o uznávání trvalých znevýhodnění, jimž čelí ostrovní regiony na úrovni NUTS-2 a NUTS-3 a která představují neodstranitelnou překážku, jež může mít dopad na dosahování cílů politiky soudržnosti?

– Domnívá se Komise, že by kromě HDP mohly být posuzovány další ukazatele, které jdou nad rámec měření hospodářského výkonu a zohledňují specifika ostrovů, jako například index regionální konkurenceschopnosti, s cílem lépe reflektovat horší hospodářské a sociální podmínky v důsledku trvalých přírodních znevýhodnění těchto regionů?