Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000013/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000013/2016

Økarakter

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000013/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Iskra Mihaylova, for Regionaludviklingsudvalget

Procedure : 2015/3014(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000013/2016
Indgivne tekster :
O-000013/2016 (B8-0106/2016)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Øområder, der er klassificeret som NUTS-2 eller NUTS-3, har fælles og særlige permanente kendetegn og træk, som klart adskiller dem fra regionerne på fastlandet. I artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastslås det, at øområder som helhed lider under ulemper af permanent art, som kræver særlig opmærksomhed.

Ved forberedelsen af den finansielle programmeringsperiode 2014-2020 modtog EU's øområder på NUTS-2- og NUTS-3-niveau imidlertid ingen dedikerede midler, men fik blot mulighed for en graduering af medfinansieringssatser i forhold til visse øtyper, jf. artikel 121 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

– Kan Kommissionen give en klar definition på, hvilke naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art, jf. artikel 174 i TEUF, øområder på NUTS-2- og NUTS-3-niveau forventes at lide under?

– Hvilke konkrete samhørighedspolitiske instrumenter og ressourcer er der til rådighed for at imødegå de ulemper, der er forbundet med økarakter?

– Hvordan agter Kommissionen fremover at takle efterlevelsen af artikel 174 i TEUF med hensyn til anerkendelse af de ulemper af permanent art, som øområder på NUTS-2 og NUTS-3-niveau lider under som en permanent hindring, der kan påvirke virkeliggørelsen af de samhørighedspolitiske målsætninger?

– Er det Kommissionens opfattelse, at der ud over BNP kan lægges vægt på andre indikatorer, som går videre end en måling af den økonomiske produktion og tager hensyn til øernes særlige kendetegn, som f.eks. det regionale konkurrenceindeks, med henblik på at tage bedre højde for den økonomiske og sociale sårbarhed, som har sit udspring i de naturbetingede ulemper af permanent art, som sådanne områder står over for?