Διαδικασία : 2015/3014(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000013/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000013/2016 (B8-0106/2016)

Συζήτηση :

PV 04/02/2016 - 5
CRE 04/02/2016 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 183kWORD 26k
26 Ιανουαρίου 2016
O-000013/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000013/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

 Θέμα: Νησιωτικότητα
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Οι νησιωτικές περιοχές, οι οποίες ορίζονται ως περιφέρειες NUT επιπέδου 2 και 3, έχουν κοινά και ειδικά μόνιμα χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν σαφώς από τις ηπειρωτικές περιφέρειες. Το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αναγνωρίζει ότι οι νησιωτικές περιοχές στο σύνολό τους αντιμετωπίζουν μόνιμα μειονεκτήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Ωστόσο, κατά την προετοιμασία της περιόδου οικονομικού προγραμματισμού 2014-2020, οι νησιωτικές περιφέρειες NUT επιπέδου 2 και 3 δεν έλαβαν καμία ειδική χρηματοδότηση, αλλά μόνον τη δυνατότητα διαφοροποίησης των ποσοστών συγχρηματοδότησης, για ορισμένους τύπους νήσων δυνάμει του άρθρου 121 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

– Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει σαφή ορισμό της μορφής που πρέπει να έχουν τα μόνιμα, είτε δημογραφικά είτε τα εκ της φυσικής της νήσου θέσης μειονεκτήματα τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να χαρακτηρίζουν μία νησιωτική περιοχή NUT επιπέδου 2 ή 3;

– Ποια είναι τα ειδικά μέσα και οι πόροι της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων που συνεπάγεται η νησιωτικότητα;

– Με ποιον τρόπο σκοπεύει να διασφαλίσει στο μέλλον η Επιτροπή τη συμμόρφωση με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ ώστε να αναγνωρίζονται τα μόνιμα μειονεκτήματα των νησιωτικών περιοχών NUT επιπέδου 2 και 3 ως πάγιο εμπόδιο που ενδέχεται να επηρεάσει την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή;

– Φρονεί η Επιτροπή ότι, εκτός από τον δείκτη ΑΕγχΠ, θα μπορούσαν να εξεταστούν και άλλοι δείκτες που δεν περιορίζονται απλά στη μέτρηση της οικονομικής παραγωγής αλλά λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νήσων, όπως είναι ο δείκτης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να αποτυπώνεται καλύτερα η οικονομική και κοινωνική τρωτότητα που συνδέεται με τα εκ της φυσικής θέσης των νήσων μόνιμα μειονεκτήματα;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου