Parlamentin kysymys - O-000013/2016Parlamentin kysymys
O-000013/2016

Suullisesti vastattava kysymys O-000013/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Iskra Mihaylova, Aluekehitysvaliokunnan puolesta

Menettely : 2015/3014(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000013/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000013/2016 (B8-0106/2016)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Tasoille NUTS-2 ja NUTS-3 luokitelluilla saarialueilla on yhteisiä ja erityisiä pysyviä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka erottavat ne selvästi manneralueista. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklassa todetaan, että saarialueet kokonaisuudessaan joutuvat kohtaamaan todellisia haittatekijöitä, joihin on kiinnitettävä erityishuomiota.

Vuosien 2014–2020 ohjelmajakson valmistelussa tasoille NUTS-2 ja NUTS-3 luokitellut EU:n saarialueet eivät saaneet kohdennettua rahoitusta, vaan ainoastaan mahdollisuuden tietyn tyyppisten saarten yhteisrahoitusasteen mukauttamiseen asetukseen (EU) N:o 1303/2013 sisältyvän 121 artiklan mukaisesti;

– Voiko komissio määritellä selkeästi, millaisia pysyviä luonnollisia tai väestöpoliittisia haittatekijöitä tasoille NUTS-2 ja NUTS-3 luokiteltujen saarialueiden olisi SEUT-sopimuksen 174 artiklan mukaisesti kyettävä kohtaamaan?

– Mitä erityisiä koheesiopolitiikan välineitä ja resursseja on saatavilla eristyneisyyden aiheuttamia haittatekijöitä varten?

– Miten komissio aikoo tulevaisuudessa noudattaa SEUT-sopimuksen 174 artiklaa ja myöntää, että tasoille NUTS-2 ja NUTS-3 luokitelluilla saarialueilla on todellisia haittatekijöitä, jotka pysyvänä esteenä saattavat vaikuttaa koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen?

– Katsooko komissio, että bkt:n ohella voitaisiin harkita muita indikaattoreita, jotka mittaavat muutakin kuin taloudellista tuotantoa ja ottavat huomioon alueellisen kilpailukykyindeksin kaltaisia saarten erityispiirteitä, mikä kuvastaisi paremmin kyseisten alueiden pysyvien luonnollisten haittatekijöiden aiheuttamaa taloudellista ja sosiaalista haavoittuvuutta?