Parlamento klausimas - O-000013/2016Parlamento klausimas
O-000013/2016

Salų regionai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000013/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Iskra Mihaylova, Regioninės plėtros komiteto vadu

Procedūra : 2015/3014(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000013/2016
Pateikti tekstai :
O-000013/2016 (B8-0106/2016)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Prie NUTS-2 ir NUTS-3 regionų priskirti salų regionai turi bendrų specifinių nuolatinių ypatybių ir savybių, dėl kurių jie aiškiai skiriasi nuo žemyninių regionų. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 174 straipsnyje pripažįstami nuolatiniai salų regionų trūkumai, į kuriuos reikia atkreipti ypatingą dėmesį.

Vis dėlto, rengiantis 2014–2020 m. finansinio programavimo laikotarpiui, NUTS-2 ir NUTS-3 lygmens salų regionai negavo jokio jiems skirto finansavimo, bet tam tikrų rūšių saloms buvo suteikta tik galimybė moduliuoti bendro finansavimo normas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 121 straipsnį.

– Ar Komisija gali pateikti aiškią nuolatinių ar demografinių trūkumų pagal SESV 174 straipsnį, kurių NUTS-2 ir NUTS-3 lygmens salų regionai gali turėti, apibrėžtį?

– Kokių konkrečių sanglaudos politikos priemonių ir išteklių turima siekiant spręsti trūkumų, atsirandančių dėl salų nuošalumo, problemą?

– Kaip ateityje Komisija spręs klausimą, susijusį su SESV 174 straipsnio laikymusi dėl nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų, kurių turi NUTS-2 ir NUTS-3 lygmens salų regionai, pripažinimo nuolatine kliūtimi, kuri gali turėti neigiamą poveikį siekiant sanglaudos tikslų?

– Ar Komisija mano, kad būtų galima svarstyti galimybę, be BVP, taikyti kitus rodiklius, kuriais būtų vertinama ne tik ekonominis našumas, bet kuriuos nustatant būtų atsižvelgiama į salų ypatybes, pvz., regiono konkurencingumo indeksą, siekiant geriau atspindėti ekonominį ir socialinį pažeidžiamumą, kurį lemia tokiems regionams būdingi nuolatiniai gamtiniai trūkumai?