Parlamenta jautājums - O-000013/2016Parlamenta jautājums
O-000013/2016

Salu izolētība

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000013/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Iskra Mihaylova, Reģionālās attīstības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2015/3014(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000013/2016
Iesniegtie teksti :
O-000013/2016 (B8-0106/2016)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Salām, kuras klasificētas kā NUTS 2 un NUTS 3 reģioni, ir kopīgas īpašības un pazīmes, kas raksturīgas tikai salu reģioniem un ar ko tās nepārprotami atšķiras no kontinentālajiem reģioniem. Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 174. pantā ir atzīts, ka salas ir vieni no tiem reģioniem, kuros ir pastāvīga atpalicība un kuriem tāpēc ir jāvelta īpaša uzmanība.

Taču, plānojot 2014.–2020. gada finanšu periodu, Eiropas Savienības NUTS 2 un NUTS 3 līmeņa salu reģioniem nav piešķirts atsevišķs finansējums, tikai paredzēta iespēja dažiem salu veidiem pielāgot Savienības līdzfinansējuma daļu atbilstoši Regulai (ES) Nr 1303/2013 (121. pantam).

– Vai Komisija saskaņā ar LESD 174. pantu var precīzi definēt, kāda dabas vai demogrāfisku apstākļu noteikta pastāvīga atpalicība varētu būt gaidāma NUTS 2 un NUTS 3 līmeņa salu reģionos?

– Kuri no kohēzijas politikas instrumentiem un resursiem ir pieejami, lai risinātu ar atpalicību saistītās problēmas, ko rada salu izolētība?

– Kā Komisija turpmāk nodrošinās atbilstību LESD 174. pantam, panākot, ka pastāvīga atpalicība NUTS 2 un NUTS 3 līmeņa salu reģionos tiek atzīta par nepārvaramu šķērsli, kas var ietekmēt kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu?

– Vai Komisija uzskata, ka varētu apsvērt ne vien IKP, bet arī citus, plašākus rādītājus (tādus kā reģionālās konkurētspējas indekss), kuros līdz ar saražotās produkcijas apjomu būtu ņemta vērā salu specifika, lai labāk atspoguļotu to, cik šādi reģioni ir ekonomiski un sociāli neaizsargāti pastāvīgās atpalicības dēļ, ko nosaka dabas apstākļi?