Parlementaire vraag - O-000013/2016Parlementaire vraag
O-000013/2016

Insulaire gebieden

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000013/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Iskra Mihaylova, namens de Commissie regionale ontwikkeling

Procedure : 2015/3014(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000013/2016
Ingediende teksten :
O-000013/2016 (B8-0106/2016)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Insulaire gebieden, ingedeeld als NUTS-2 en NUTS-3-regio's, hebben permanente specifieke kenmerken die hen duidelijk onderscheiden van het vasteland. In artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) wordt erkend dat eilandgebieden worden geconfronteerd met permanente belemmeringen die bijzondere aandacht verdienen.

Bij de voorbereiding van de financiële programmeringsperiode 2014-2015 is er evenwel geen gerichte financiering toegekend aan insulaire gebieden op NUTS-niveaus 2 en 3 maar slechts de mogelijkheid van differentiëring van medefinancieringspercentages voor bepaalde soorten eilanden, op grond van artikel 121 van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

– Kan de Commissie een duidelijke omschrijving geven van de permanente natuurlijke en demografische belemmeringen in de zin van artikel 174 VWEU waarmee insulaire gebieden op NUTS-niveaus 2 en 3 naar verwachting geconfronteerd worden?

– Welke specifieke instrumenten en middelen van het cohesiebeleid zijn er beschikbaar om de belemmeringen aan te pakken die het gevolg zijn van het insulaire karakter van gebieden?

– Op welke wijze zal de Commissie in de toekomst de naleving van artikel 174 VWEU bevorderen wat de erkenning betreft van de permanente belemmeringen van insulaire regio's van NUTS-niveaus 2 en 3 als blijvend beletsel dat de verwezenlijking van de doelstellingen van het cohesiebeleid in de weg kan staan?

– Is de Commissie van oordeel dat naast het bbp aandacht moet worden besteed aan andere indicatoren die verder gaan dan het meten van de economische productie en rekening houden met de specifieke kenmerken van eilanden zoals de regionale index voor concurrentievermogen, met het oog op een betere weerspiegeling van de economische en sociale kwetsbaarheid ten gevolge van de permanente natuurlijke belemmeringen van dergelijke regio's?