Парламентарен въпрос - O-000016/2016Парламентарен въпрос
O-000016/2016

Споразумение за тютюна (споразумение с "Филип Морис Интернешънъл" (PMI))

Въпрос с искане за устен отговор O-000016/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Inés Ayala Sender, от името на групата S&D

Процедура : 2016/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000016/2016
Внесени текстове :
O-000016/2016 (B8-0112/2016)
Гласувания :
Приети текстове :

В момента действат четири споразумения за сътрудничество съответно между държавите членки и ЕС и „Филип Морис Интернешънъл“ (PMI), „Джапан Табако Интернешънъл“ (JTI), „Империъл Табако Лимитид“ (ITL) и „Бритиш Америкън Табако“ (BAT). Действието на споразумението с PMI изтича през юли 2016 г. и е необходимо страните да се срещнат скоро, за да обсъдят дали споразумението за сътрудничество следва да бъде продължено.

От години насам, и особено след май 2015 г., Комисията отлага публикуването на оценките, свързани със споразумението с PMI. Действието на споразумението с PMI изтича след по-малко от 6 месеца, а до този момент Парламентът, единственият пряко избран орган, не е информиран надлежно. Това е неприемливо от демократична гледна точка. Европейските граждани трябва да бъдат осведомени за становището на Комисията относно възможността за подновяване на споразумението с PMI и за текущите тайни преговори между Комисията и PMI.

1. Кога ще представи Комисията на Парламента оценките, които той поиска на 3 април 2014 г. в своята резолюция, озаглавена „Годишен доклад за 2012 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите“, и в резолюцията си за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 г.? Какво е причинило това съществено забавяне в предоставянето на оценката? Всяко допълнително отлагане би могло да се разглежда като нарушение на обещанието, поето от члена на Комисията към Парламента, за своевременно представяне на оценката.

2. Какви са основните резултати, постигнати в рамките на действащите споразумения с производителите на тютюневи изделия? Какви са недостатъците? Каква е позицията на Комисията по отношение на добавената стойност на подновяването на действащите споразумения?

3. Какво е актуалното положение при преговорите? Какъв график е предвиден? Кога и как ще бъде информиран Парламентът?

4. Какви са досега финансовите последици от споразуменията за Съюза и за държавите членки, в това число по отношение на налаганите глоби през периода, през който те са били в сила?

5. Какво е предложението на Комисията относно целта и разпределението на финансовите ползи от бъдещи споразумения?

6. Каква е позицията на Комисията относно въвеждането на общи за целия ЕС данък или такса на тютюневите изделия, като потенциални собствени ресурси на ЕС, с цел борба с контрабандата на цигари, фалшифицирането и т.нар „евтини бели цигари“; относно укрепване на програмите на ЕС в тази област, за да се окаже подкрепа на държавите членки, и относно програми за финансиране с цел опазване на общественото здраве в ЕС?