Parlamentní otázka - O-000016/2016Parlamentní otázka
O-000016/2016

Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI))

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000016/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Inés Ayala Sender, za skupinu S&D

Postup : 2016/2555(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000016/2016
Předložené texty :
O-000016/2016 (B8-0112/2016)
Přijaté texty :

V současné době jsou v platnosti čtyři dohody o spolupráci mezi členskými státy a EU a společnostmi Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) a British American Tobacco (BAT). Dohoda s PMI vyprší v červenci 2016, což znamená, že by se její smluvní strany měly v blízké době sejít a jednat o jejím případném prodloužení.

Komise už několik let a zejména od května 2015 odkládá zveřejnění hodnocení dohody s PMI. Dohoda s PMI vyprší za méně než 6 měsíců a Parlament, jediný přímo volený orgán, nebyl dosud náležitě informován. Z hlediska demokracie je to nepřijatelné. Evropští občané musí být informováni o stanovisku Komise k možnosti obnovení dohody s PMI a o probíhajících neveřejných jednáních mezi Komisí a PMI.

1. Kdy předloží Komise Parlamentu hodnocení, o něž Parlament požádal dne 3. dubna 2014 ve svém usnesení o výroční zprávě za rok 2012 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům a ve svém usnesení o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012? Co způsobilo toto podstatné zpoždění poskytnutí hodnocení? Každé další zpoždění by mohlo být vnímáno jako porušení příslibu komisaře, který dal Parlamentu, že hodnocení bude poskytnuto včas.

2. Jakých hlavních výsledků bylo dosaženo v rámci stávajících dohod s výrobci tabákových produktů? Jaké nastaly komplikace? Jaký je postoj Komise k přínosu obnovení stávajících dohod?

3. Jaký je aktuální stav jednání? Jaký je jeho plánovaný harmonogram? Kdy a jakým způsobem bude Parlament informován?

4. Jaké finanční důsledky měly pro Unii a členské státy stávající dohody, a to i pokud jde o pokuty uvalené během období jejich platnosti?

5. Jaký je návrh Komise, pokud jde o účel a rozdělení finančních výnosů z jakékoli budoucí dohody?

6. Jaký je postoj Komise k zavedení daně nebo odvodu z tabáku, platných v celé EU, které by představovaly vlastní zdroj EU pro boj proti pašování tabáku, padělání a nezákonnému prodeji pašovaných cigaret, k posílení programů EU v této oblasti s cílem podpořit členské státy a k financování programů na podporu veřejného zdraví v EU?