Pytanie poselskie - O-000016/2016Pytanie poselskie
O-000016/2016

Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000016/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Inés Ayala Sender, w imieniu grupy S&D

Procedura : 2016/2555(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000016/2016
Teksty złożone :
O-000016/2016 (B8-0112/2016)
Teksty przyjęte :

Obecnie w mocy są cztery umowy o współpracy między państwami członkowskimi i UE a, odpowiednio, koncernami Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) i British American Tobacco (BAT). Umowa z PMI wygasa w lipcu 2016 r., co sprawia, że strony muszą się niebawem spotkać, by przeanalizować, czy umowę o współpracy należy przedłużyć.

Od lat, a zwłaszcza od maja 2015 r., Komisja odkłada publikację oceny dotyczącej umowy z PMI. Umowa z PMI wygasa za niespełna sześć miesięcy, a Parlament, jedyny organ wybierany bezpośrednio, dotychczas nie został należycie poinformowany w tej sprawie. Z demokratycznego punktu widzenia jest to nie do przyjęcia. Obywatele europejscy muszą znać stanowisko Komisji w sprawie możliwości odnowienia umowy z PMI oraz wiedzieć o toczących się zakulisowych negocjacjach między Komisją a PMI.

1. Kiedy Komisja przedstawi Parlamentowi oceny, o które Parlament zwrócił się w dniu 3 kwietnia 2014 r. w swojej rezolucji w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2012 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych oraz w rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012? Czym jest spowodowane to znaczne opóźnienie w przedstawieniu oceny? Jakakolwiek dalsza zwłoka może być postrzegana jako naruszenie obietnicy terminowego dostarczenia oceny, złożonej Parlamentowi przez właściwego komisarza.

2. Jakie są najważniejsze wyniki osiągnięte w ramach obecnych umów z producentami wyrobów tytoniowych? Jakie występują przeszkody? Jakie jest stanowisko Komisji w odniesieniu do wartości dodanej związanej z odnowieniem obecnych umów?

3. Na jakim etapie są negocjacje? Jaki przewidziano harmonogram? Kiedy i w jaki sposób Parlament zostanie poinformowany?

4. Jakie są skutki finansowe umów dla Unii i państw członkowskich i jakie grzywny nałożono w okresie obowiązywania tych umów?

5. Co Komisja proponuje w kwestii przeznaczenia i podziału korzyści finansowych wynikających z przyszłej umowy?

6. Jakie jest stanowisko Komisji w sprawie wprowadzenia ogólnounijnego podatku lub cła na wyroby tytoniowe – jako ewentualnego źródła zasobów własnych UE – w celu zwalczania przemytu wyrobów tytoniowych, ich podrabiania i produkcji tanich papierosów przeznaczonych na przemyt; w sprawie wzmocnienia programów UE w tym obszarze, aby wesprzeć państwa członkowskie; oraz w sprawie finansowania programów ochrony zdrowia publicznego w UE?