Parlamentsfråga - O-000016/2016Parlamentsfråga
O-000016/2016

Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International)

Fråga för muntligt besvarande O-000016/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Inés Ayala Sender, för S&D-gruppen

Förfarande : 2016/2555(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000016/2016
Ingivna texter :
O-000016/2016 (B8-0112/2016)
Omröstningar :
Antagna texter :

För närvarande finns det fyra gällande samarbetsavtal mellan medlemsstaterna och EU, å ena sidan, och Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) respektive British American Tobacco (BAT), å andra sidan. Avtalet med PMI löper ut i juli 2016, och parterna måste träffas snart för att diskutera huruvida samarbetssavtalet bör förlängas.

I flera år, framför allt sedan maj 2015, har kommissionen skjutit upp offentliggörandet av utvärderingen i samband med PMI-avtalet. Avtalet löper ut om mindre än sex månader, och Europaparlamentet har, som enda direktvalda organ, hittills inte hållits informerat i vederbörlig ordning. Sett ur ett demokratiperspektiv är detta oacceptabelt. Det är mycket viktigt att de europeiska medborgarna får ta del av kommissionens ståndpunkt med avseende på möjligheten att förnya PMI-avtalet samt de pågående, insynsskygga förhandlingarna mellan kommissionen och PMI.

1. När kommer kommissionen att ge parlamentet tillgång till de utvärderingar det begärde den 3 april 2014 i sin resolution om årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier, samt sin resolution om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012? Vad har lett till denna avsevärda försening när det gällt att tillgängliggöra utvärderingen? Varje form av ytterligare uppskjutande skulle kunna tolkas som att det löfte bryts som kommissionsledamoten gett parlamentet om att tillhandahålla utvärderingen i tid.

2. Vilka är de främsta resultat som uppnåtts enligt nuvarande avtal med tobakstillverkarna? Vilka är bakslagen? Vilken är kommissonens ståndpunkt i fråga om mervärdet av att nuvarande avtal förnyas?

3. Vilket är läget i förhandlingarna? Vilken är tidsplanen? När och hur kommer parlamentet att informeras?

4. Vilka ekonomiska konsekvenser har avtalen haft för unionen och medlemsstaterna, inklusive utdömda bötesbelopp under den tid som avtalen varit i kraft?

5. Vad föreslår kommissionen att ekonomiska vinster från eventuella framtida avtal ska användas till, och hur ska de fördelas?

6. Vilken är kommissionens ståndpunkt i fråga om att införa en tobaksskatt för hela EU – vilken skulle kunna utgöra ett av EU:s egna medel – för att främja kampen mot tobakssmuggling, förfalskad tobak och olagligt införd och såld tobak, stärka EU:s program på området till stöd för medlemsstaterna samt finansiera program till skydd för folkhälsan i EU?