Парламентарен въпрос - O-000017/2016Парламентарен въпрос
O-000017/2016

Споразумение за тютюна (споразумение с Филип Морис Интернешънъл (PMI))

Въпрос с искане за устен отговор O-000017/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Michael Theurer, от името на групата ALDE

Процедура : 2016/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000017/2016
Внесени текстове :
O-000017/2016 (B8-0113/2016)
Гласувания :
Приети текстове :

В момента действат четири споразумения за сътрудничество между държавите членки, ЕС и „Филип Морис Интернешънъл“ (PMI), „Джапан тобако интернешънъл“ (JTI), „Империъл тобако лимитид“ (ITL) и „Бритиш америкън тобако“ (BAT). Действието на споразумението с PMI изтича през юли 2016 г. и е необходимо страните да се срещнат скоро, за да обсъдят дали споразумението за сътрудничество следва да бъде продължено.

В продължение на години, и особено след май 2015 г., Комисията отлага публикуването на оценката, свързана със споразумението с PMI. Действието на споразумението с PMI изтича след по-малко от шест месеца и Европейският парламент, единственият пряко избран орган, все още не е надлежно информиран. Това е неприемливо от демократична гледна точка. Европейските граждани трябва да са запознати със становището на Комисията относно възможността за подновяване на споразумението с PMI и с текущите тайни преговори между Комисията и PMI.

1. Кога ще представи Комисията на Парламента оценките, които той поиска на 3 април 2014 г. (вж. доклада по собствена инициатива на Парламента относно „Годишен доклад за 2012 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС“ и резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 г.)? Каква е причината за същественото забавяне на предоставянето на оценката? Всяко допълнително отлагане би могло да се разглежда като нарушение на обещанието, дадено на Парламента от члена на Комисията, за навременно представяне на оценката.

2. Какви са основните резултати, постигнати в рамките на действащите споразумения с производителите на тютюневи изделия? Какви са трудностите? Каква е позицията на Комисията по отношение на добавената стойност на подновяването на действащите споразумения?

3. Какъв е етапът на развитие на преговорите? Какъв график се очаква? Кога и как ще бъде информиран Парламентът?

4. Какви са досега финансовите последици за Съюза и за държавите членки, в това число във връзка с налаганите глоби през периода на действие на споразуменията?

5. Какво е предложението на Комисията относно целта и разпределението на финансовите ползи от бъдещи споразумения?