Parlamentní otázka - O-000017/2016Parlamentní otázka
O-000017/2016

Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI))

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000017/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Michael Theurer, za skupinu ALDE

Postup : 2016/2555(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000017/2016
Předložené texty :
O-000017/2016 (B8-0113/2016)
Přijaté texty :

V současné době jsou v platnosti čtyři dohody o spolupráci mezi členskými státy, EU a společnostmi Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) a British American Tobacco (BAT). Dohoda s PMI vyprší v červenci 2016, což znamená, že má-li se jednat o jejím prodloužení, je třeba, aby se její smluvní strany sešly v blízké době.

Komise už několik let a zejména od května 2015 odkládá zveřejnění hodnocení dohody s PMI. Dohoda s PMI vyprší za méně než šest měsíců a Evropský parlament, jediný přímo volený orgán, nebyl dosud náležitě informován. Z hlediska demokracie je to nepřijatelné. Evropští občané musí být informováni o stanovisku Komise k možnosti obnovení dohody s PMI a o probíhajících neveřejných jednáních mezi Komisí a PMI.

1. Kdy předloží Komise Parlamentu hodnocení, o něž Parlament požádal dne 3. dubna 2014 (viz zpráva Parlamentu z vlastního podnětu o výroční zprávě za rok 2012 o ochraně finančních zájmů EU a usnesení Parlamentu o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012)? Co je příčinou toho, že poskytnutí hodnocení se takto výrazně zpozdilo? Každé další zpoždění by mohlo být vnímáno jako porušení příslibu komisaře, který dal Parlamentu, že hodnocení bude poskytnuto včas.

2. Jakých hlavních výsledků bylo dosaženo v rámci stávajících dohod s výrobci tabákových produktů? Jaké nastaly komplikace? Jaký je postoj Komise, pokud jde o přínos prodloužení stávajících dohod?

3. Jaký je aktuální stav jednání? Jaký je očekávaný harmonogram? Kdy a jakým způsobem bude Parlament informován?

4. Jaké byly finanční důsledky pro Unii a členské státy, a to i pokud jde o pokuty uložené během období platnosti dohod?

5. Jaký je návrh Komise, pokud jde o účel a rozdělení finančních výnosů z jakékoli budoucí dohody?