Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000017/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000017/2016

Tobaksaftalen (PMI-aftalen)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000017/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Michael Theurer, for ALDE-Gruppen

Procedure : 2016/2555(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000017/2016
Indgivne tekster :
O-000017/2016 (B8-0113/2016)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Der gælder på nuværende tidspunkt fire samarbejdsaftaler mellem medlemsstaterne, EU og hhv. Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) og British American Tobacco (BAT). Aftalen med PMI udløber i juli 2016 og kræver, at parterne snart mødes med henblik på at undersøge, hvorvidt samarbejdsaftalen skal forlænges.

I årevis, og særlig siden maj 2015, har Kommissionen udsat offentliggørelsen af vurderingen vedrørende PMI-aftalen. PMI-aftalen udløber om mindre end 6 måneder, og Parlamentet, som er det eneste direkte valgte organ, er foreløbig ikke blevet behørigt informeret. Dette er demokratisk uacceptabelt. De europæiske borgere må være bekendt med Kommissionens holdning til muligheden af at forny PMI-aftalen og de igangværende forhandlinger i kulisserne mellem Kommissionen og PMI.

1. Hvornår vil Kommissionen forelægge Parlamentet de vurderinger, som dette anmodede om den 3. april 2014 i sin beslutning om årsrapport 2012 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig og i sin dechargeafgørelse vedrørende gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for 2012? Hvad har forårsaget denne væsentlige forsinkelse i offentliggørelsen af vurderingen? Enhver yderligere udsættelse vil kunne opfattes som en brud på det løfte, kommissæren har afgivet over for Parlamentet, om at fremlægge vurderingen rettidigt.

2. Hvad er de vigtigste resultater, som er opnået inden for rammerne af de nuværende aftaler med tobaksproducenterne? Hvilke resultater har været skuffende? Hvad er Kommissionens holdning med hensyn til merværdien ved en fornyelse af de nuværende aftaler?

3. Hvordan ser situationen ud for forhandlingerne? Hvilken tidsplan er der opstillet? Hvornår og hvordan vil Parlamentet blive informeret?

4. Hvad har de finansielle virkninger været for Unionen og medlemsstaterne, med indregning af bøderne, i den periode, hvor aftalerne har været i kraft?

5. Hvad er Kommissionens forslag med hensyn til formål med og fordeling af de finansielle afkast, der vil være forbundet med eventuelle fremtidige aftaler?