Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000017/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000017/2016

Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000017/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Διαδικασία : 2016/2555(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000017/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000017/2016 (B8-0113/2016)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Τέσσερις συμφωνίες συνεργασίας βρίσκονται σήμερα σε ισχύ μεταξύ των κρατών μελών, της ΕΕ και των εταιρειών Philip Mοrris Internatiοnal (PMI), Japan Tοbaccο Internatiοnal (JTI), Imperial Tοbaccο Limited (ITL) και British American Tοbaccο (BAT). Η συμφωνία με την PMI πρόκειται να λήξει τον Ιούλιο του 2016, γεγονός που σημαίνει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να συναντηθούν σύντομα με σκοπό να εξετάσουν αν θα πρέπει να παραταθεί η συμφωνία.

Εδώ και χρόνια, και ιδίως από τον Μάιο 2015, η Επιτροπή αναβάλλει τη δημοσίευση της αξιολόγησης που σχετίζεται με τη συμφωνία PMI. Η συμφωνία PMI πρόκειται να λήξει σε λιγότερο από 6 μήνες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο, δεν έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση έως τώρα. Τούτο είναι δημοκρατικά απαράδεκτο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τις απόψεις της Επιτροπής για την πιθανότητα ανανέωσης της συμφωνίας PMI και για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις «κάτω από το τραπέζι» μεταξύ της Επιτροπής και της PMI.

1. Πότε προτίθεται η Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο τις αξιολογήσεις που αυτό ζήτησε στις 3 Απριλίου 2014 (βλ. την έκθεση πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου για την «Ετήσια έκθεση για το 2012 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ» και το ψήφισμά του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012); Τι προκάλεσε τη σημαντική αυτή καθυστέρηση της αξιολόγησης; Περαιτέρω αναβολή θα μπορούσε να θεωρηθεί αθέτηση της υπόσχεσης που έδωσε ο Επίτροπος στο Κοινοβούλιο για έγκαιρη παράδοση της αξιολόγησης.

2. Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμφωνιών με τους κατασκευαστές προϊόντων καπνού; Ποια είναι τα εμπόδια; Ποια είναι η θέση της Επιτροπής όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της ανανέωσης των υφιστάμενων συμφωνιών;

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις; Ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα; Πότε και πώς θα ενημερωθεί το Κοινοβούλιο;

4. Ποιες ήταν οι οικονομικές επιπτώσεις για την Ένωση και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων, κατά την περίοδο ισχύος των συμφωνιών;

5. Ποια είναι η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τον σκοπό και την κατανομή των οικονομικών οφελών από οποιεσδήποτε μελλοντικές συμφωνίες;